Type IV/#O146: Emily Sarah Feinberg, alias “Emily Arth”