Type IV/#A1: Ala Sarah Passtel, alias “Karen Spolnikova”, etc.