Type II/#X236: Anna Sarah Kantrowitz, alias “Anna Song”