Type II/#R171: Beata Sarah Dabrowska, alias “Ewa Sonnet”