Type II/#F56: Barbara Sarah Klein, alias “Barbi Benton”