Alphabetic List of all Jewesses Documented

 

 

 • Abrabanel, Giuliana Sarah                                                                                V/#F55
 • Abrahmson, Tillie Sarah                                                                                    I/#O147
 • Achtenberg, Charlene Sarah                                                                        III/#Z260
 • Ackerman, Alanna Sarah                                                                                II/#U201
 • Adelsohn, Traci Sarah                        (“Traci Adell”)                                 II/#P150
 • Agren, Janet Sarah                                                                                           IV/#K109
 • Aguf, Tsilya Sarah                                                                                               III/#B14
 • Agutter, Jenny Sarah                                                                                      III/#Z267
 • Ainsztein, Batsheva Sarah                                                                              II/#Q166
 • Akko, Avital Sarah                                                                                                 V/#i83
 • Albertson, Rosalie Sarah                (“Faith Rankin”)                                 II/#D37
 • Aldana Rachel Sarah                                                                                              V/#A2
 • Alemu, Dashka Sarah                                                                                       V/#M122
 • Alibert, Christine Sarah                                                                                  IV/#N138
 • Alperowitz, Letty Sarah                                                                                       I/#B10
 • Amons, Nancy Sarah                                                                                       IV/#Q166
 • Ancona, Ronni Sarah                                                                                          V/#D30
 • Antonaz, Laura Sarah                    (“Laura Antonelli”)                               V/#A5
 • Antopol, Jessie Sarah                                                                                          V/#F52
 • Apatow, Jodie Sarah                                                                                     III/#U208
 • d’Arbo, Chanya Sarah                                                                                          V/#i81
 • Atlas, Elaine Sarah                                                                                            III/#G69
 • Audibert, Ginette Sarah                                                                                 IV/#Q167
 • Aumont, Tina Sarah                                                                                          IV/#D30
 • Averbykh, Naomi Sarah                     (“Rosa Avery”)                                    I/#A2
 • Avni, Irit Sarah                                                                                                   IV/#G63
 • Avraham, Keren Sarah                (“Sylvia McFarland”)                        V/#N131
 • Aynaw, Yityish Sarah                                                                                      V/#N139                    

 

 

 • Bachman, Sylvia Sarah                    (“Sigrid Kohler”)                                 II/#A8
 • Baker, Marina Sarah                                                                                         II/#R175
 • Balint, Belinda Sarah                                                                                        II/#Q164
 • Baltzer, Anna Sarah                       (Anna Judith Piller)                           III/#C22
 • Barash, Donna Sarah                                                                                        I/#W226
 • Bardo, Katerina Sarah                                                                                      IV/#H74
 • Bar-Hillel, Lucja Sarah                                                                                    II/#Y245
 • Barnato, Rinah Sarah                                                                                         V/#C26
 • Barris, Beth Sarah                                                                                             II/#U206
 • Bartoli, Francesca Sarah                                                                                   V/#E42
 • Bar-Zohar, Yael Sarah                                                                                       IV/#J99
 • Baskin, Cynthia Sarah                                                                                    III/#N133
 • Bat-Ilan, Shoshanna Sarah                                                                            V/#K109
 • Bauer, Jamie Sarah                           (“Jessica Lens”)                              III/#V217
 • Baum, Cheryl Sarah                                                                                            II/#D36
 • Belitsky, Merilyn Sarah                                                                                    I/#K104
 • Belkin, Hazel Sarah                                                                                           II/#Z294
 • Bell, Arlene Sarah                                                                                                  III/#A1
 • Bell, Lake Sarah                                                                                                III/#Z303
 • Beller, Kathleen Sarah                                                                                        I/#D30
 • Belzberg, Leah Sarah                                                                                        II/#Z377
 • Ben-Avi, Karin Sarah                                                                                           V/#i88
 • Benner, Aprile Sarah                                                                                        IV/#Q161
 • Bensimon, Suzanne Sarah                                                                            III/#Z289
 • Bercovich, Tal Sarah                                                                                             I/#F58
 • Berenblum, Simone Sarah                                                                              II/#Z378
 • Berenson, Beth Sarah                                                                                      II/#Q169
 • Berliner, Myra Sarah                                                                                        III/#F53
 • Bernard, Sue Sarah                                                                                                V/#A6
 • Besserman, Libby Sarah                                                                                 II/#Z333
 • Bettelheim, Eunice Sarah                                                                              IV/#N133
 • Biller, Francesca Sarah                                                                                 IV/#Z300
 • Binion, Marianne Sarah                                                                                  II/#S186
 • Birkin, Jane Sarah                                                                                            II/#Z292
 • Blacker, Tina Sarah                               (“Tina Louise”)                           III/#D36
 • Blatman, Ruta Sarah                                                                                         I/#Z296
 • Bleiberg, Jennifer Sarah                                                                                 II/#P154
 • Blitzer, Miryam Sarah                                                                                         I/#E45
 • Blokman, Limor Sarah                                                                                       III/#A7
 • Blum, Stephanie Sarah                     (“Linda Gordon”)                          III/#D39
 • Blumberg-Slater, Sabina Sarah                                                                  II/#T193
 • Boberach, Eva Sarah                                                                                      IV/#T194
 • Bodansky, ‘Stasia Sarah                                                                                  I/#R172
 • Bonham-Carter, Helena Sarah                                                                    II/#Z269
 • Born, Emily Sarah                                                                                              IV/#F59
 • Bouvier, Scarlett Sarah                                                                                 IV/#O144
 • Brandner, Susan Sarah                                                                                    IV/#C21
 • Braude, Samantha Sarah              (“Sammy Braddy”)                         II/#V212
 • Braun, Paulina Sarah                                                                                          II/#i81
 • Breitbach, Sonia Sarah                                                                                   IV/#H75
 • Breslau, Meryl Sarah                                                                                     III/#N137
 • Breuer, Joan Sarah                                                                                          II/#X233
 • Brezenoff, Joy Sarah                                                                                            I/#J93
 • Brinkman, Joan Sarah                                                                                   II/#Z282
 • Brodsky, Gabrielle Sarah                                                                                  I/#B19
 • Broidman, Liat Sarah                                                                                       II/#L111
 • Bromberg, Norah Sarah                                                                                 II/#L112
 • Brotman, Dora Sarah                                                                                          I/#i85
 • Brownstein, Donna Sarah                   (“Busty Brown”)                         II/#B10
 • Brugman, Devin Sarah                                                                                      I/#D33

 

 

 • Cameron, Nancy Sarah                                                                                    IV/#D37
 • Camuglia-deRosa, Frances Sarah      (“Fran Gerard”)                          V/#B14
 • Caplan, Lizzy Sarah                                                                                          II/#Z387
 • Carrino, September Sarah                                                                                V/#B10
 • Cassels, Bernadette Sarah                                                                             II/#O148
 • Cates, Phoebe Sarah                                                                                        IV/#Z312
 • Cederberg, Fran Sarah                                                                                      II/#E44
 • Chafetz, Darya Sarah                                                                                        I/#K103
 • Chagal, Lesley Sarah                                                                                       II/#M122
 • Chaikin, Jeanette Sarah                                                                                  II/#S185
 • Chaimovich, Basya Sarah                                                                                I/#K101
 • Chait-Morris, Claire Sarah                                                                             II/#T191
 • Chandler, Dianne Sarah                                                                                IV/#E448
 • Chemnitz, Rahel Sarah                                                                                    II/#Z366
 • Chernin, Carla Sarah                      (“Carlotta Champagne”)               IV/#D39
 • Chriqui, Emmanuelle Sarah                                                                             V/#G61
 • Chudnofsky, Erica Sarah                                                                                II/#S188
 • Citronova, Candi Sarah                                                                                  II/#Y241
 • Cixoux, Geneviève Sarah                                                                                IV/#H70
 • Cohen, Cleo Sarah                                                                                                  II/#A7
 • Cohn, Crystal Sarah                                                                                          III/#B10
 • Cohn, Nancy Sarah                                                                                              II/#B11
 • Cole, Marilyn Sarah                                                                                         II/#N133
 • Copeland, Dorit Sarah                                                                                     IV/#C26
 • Czaplinski, Tosza Sarah                                                                               IV/#U210

 

 

 • Dabrowska, Beata Sarah                   (“Ewa Sonnet”)                             II/#R171
 • Dadon, Natalay Sarah                                                                                      I/#O145
 • Daniels, Devon Sarah                                                                                        II/#D39
 • Dann, Greta Sarah                                                                                          III/#Z307
 • Danyushkina, Nadezhda Sarah                                                                    I/#Q168
 • David, Pam Sarah                                                                                                  V/#A8
 • Davis, Ann Sarah                                                                                                IV/#C27
 • Davis, Hannah Sarah                                                                                    III/#Q168
 • Dessau, Myra Sarah                                                                                        II/#N136
 • Diamond, Aleska Sarah                                                                                  III/#H71
 • Diamond, Dru Sarah                                                                                      III/#K107
 • Diamond, Eve Sarah                                                                                              I/#A6
 • Diamond, Jan Sarah                                                                                         IV/#B19
 • Diamond, Nell Sarah                                                                                      II/#M125
 • Domark, Maria Sarah                                                                                    III/#Z311
 • Dorfman, Andi Sarah                                                                                        II/#J98
 • Dovator, Eileen Sarah                                                                                     II/#Z257
 • Drexler, Darlene Sarah                                                                                  IV/#T191
 • Drucker, Janicka Sarah                    (“Jana Defi”, etc.)                             I/#B13
 • Duani, Roni Sarah                                                                                              IV/#F55
 • Dubinsky, Veronika Sarah                                                                                I/#H71
 • Dubnow, Chajka Sarah                                                                                    I/#Y243
 • Durkheim, Annélise Sarah                                                                             II/#O141
 • Dvorkin, Roz Sarah                                                                                           II/#L116

 

 

 • Eck, Elaine Sarah                                                                                              IV/#S189
 • Edelman, Gina Sarah                                                                                       IV/#P151
 • Edelstein, Joan Sarah                                                                                        II/#C20
 • Efron, Élise Sarah                                                                                                 IV/#A9
 • Ehrlich, Martha Sarah                                                                                    II/#V214
 • Eichenwald, Sophie Sarah                                                                              III/#I88
 • Einberg, Katie Sarah                         (“Katee Owen”)                                    I/#i89
 • Eisecovitch, Paula Sarah                                                                                 II/#Z251
 • Eisenberg-Rich, Denise Sarah                                                                       III/#C24
 • Eisenstein, Frumeh Sarah                                                                            IV/#M124
 • Eisler, Bracha Sarah                                                                                         II/#T192
 • Elghanian, Sarit Sarah                                                                                      V/#H73
 • Ellison, Debbie Sarah                                                                                        IV/#F57
 • Endel, Diane Sarah                                                                                              II/#D31
 • Engelhardt, Florence Sarah                                                                          II/#Z309
 • Engler, Mady Sarah                                                                                          II/#Z376
 • Enriquez, Danielle Sarah                                                                                   V/#B19
 • Ensler, Hannah                                                                                                     II/#E45
 • Ermak, Lillian Sarah                                                                                         I/#K100
 • Esquivel, Anna Sarah                       (“Anna Noble”)                                   V/#E46
 • Esterkes, Roni Sarah                                                                                          I/#Z293
 • Esterman, Nel Sarah                                                                                         II/#P157
 • Estrin, Megan Sarah                               (“Esra”)                                         IV/#C28
 • Etkin, Dinah Sarah                                                                                             I/#O143
 • Ettinger, Cécile Sarah                                                                                    IV/#N132
 • Etzioni, Roselyn Sarah                   (“Toni Thomas”)                                V/#D37

 

 

 • Fackenheim, Janice Sarah                                                                             II/#Z314
 • Falk, Ariel Sarah                                                                                              III/#Q146
 • Falk, Regina Sarah                                                                                             I/#T198
 • Farber, Kim Sarah                                                                                                  I/#A9
 • Farinelli, Patricia Sarah                                                                                   V/#C21
 • Fedorow, Konellyn Sarah                                                                             II/#Z305
 • Feinberg, Emily Sarah                    (“Emily Arth”)                                IV/#O146
 • Feis, Evelyn Sarah                                                                                           II/#Z300
 • Fenichel, Sophie Sarah                                                                                   II/#Z260
 • Ferenczi, Sandra Sarah                                                                                    I/#V213
 • Fingerhut, Sharyn Sarah             (“Ali Casanova”)                                 I/#T196
 • Finkel, Katy Sarah                                                                                             I/#T190
 • Finsteen, Inbar Sarah                                                                                      IV/#H79
 • Firestone, Shulamith Sarah                                                                         II/#N136
 • Fischbein, Cassie Sarah                                                                                 IV/#S182
 • Fischel, Marilyn Sarah                                                                                     IV/#B11
 • Fischer, Andrea Sarah                 (“Chloe Vevrier”)                                   IV/#A3
 • Fitelberg, Riat Sarah                                                                                       II/#T193
 • Fleischman, Alana Sarah                                                                            III/#M127
 • Flom, Leoni Sarah                                                                                           II/#W221
 • Florsheim, Erika Sarah                                                                                 II/#X235
 • Forcheimer, Jillian Sarah                                                                              I/#Y242
 • Frank, Ivy Sarah                                                                                                II/#E49
 • Frankenberg, Joyce Sarah        (“Jane Seymour”)                              III/#E46
 • Frankenthal, Madelyn Sarah                                                                        I/#Z291
 • Freeman, Cyndi Sarah                                                                                       I/#C22
 • Freid, Linda Sarah                                                                                          II/#Q160
 • Freidman, Amit Sarah                                                                                  III/#R175
 • Freund, Jerilyn Sarah                                                                                   II/#X232
 • Friesen, Samile Sarah                 (“Dyan Cannon”)                             IV/#N137

 

 

 • Galatzer, Edna Sarah                                                                                      II/#Z350
 • Gareis, Jennifer Sarah                                                                                      III/#i84
 • Garelik, Trish Sarah                                                                                              I/#i82
 • Garza, Sandy Sarah                                                                                            V/#C29
 • Gechtman, Becky Sarah                                                                                III/#V215
 • Gelson, Loren Sarah                                                                                         III/#G67
 • Gellert, Agnes Sarah                                                                                        II/#U212
 • Geltwasser, Louise Sarah                                                                                  II/#i85
 • Gepner, Leslie Sarah                                                                                      III/#S186
 • Gertzog, Francine Sarah                                                                               II/#Z284
 • Gessen, Masha Sarah                                                                                         I/#E46
 • Getzel, Phyllis Sarah                                                                                    III/#W221
 • Ghert-Zander, Elissa Sarah                                                                             V/#F50
 • Gilead, Mandy Sarah                                                                                      IV/#S185
 • Girardi, Tanya Sarah                                                                                         V/#F58
 • Glick, Chelsea Sarah                                                                                           II/#B13
 • Gluckstern, Barbara Sarah                                                                         IV/#M129
 • Goldberg, Michelle Sarah                                                                                 II/#B19
 • Goldmacher, Noelle Sarah                                                                               IV/#i83
 • Golub, Genya Sarah                                                                                             I/#D31
 • Gompertz, Yvette Sarah                                                                                   I/#V210
 • Gonzalez, Miriam Sarah                                                                                      V/#A7
 • Gopnik, Shula Sarah                                                                                          II/#G61
 • Gordetsky, Alit Sarah                                                                                      I/#W229
 • Gordon, Virginia Sarah                                                                                  II/#T197
 • Gorelick, Elaine Sarah                                                                                     II/#P151
 • Gorenberg, Jane Sarah                                                                                  II/#Y240
 • Gorman, Anna Sarah                                                                                          I/#D35
 • Gottesman, Gwen Sarah                                                                                II/#S182
 • Gottlieb, Moira Sarah                                                                                     III/#H77
 • Gottschalk, Heather Sarah                                                                          IV/#S188
 • Grade, Lucinda Sarah                                                                                  III/#Z269
 • Gradow, Jocelyn Sarah                                                                                  II/#Z277
 • Graffenberg, Sheva Sarah                                                                            II/#Z341
 • Green, Cathy Sarah                                                                                             I/#C23
 • Greenberg, Helen Sarah                                                                              III/#T195
 • Greenberg, Jess Sarah                                                                                  III/#L113
 • Greiner, Justine Sarah                                                                                  II/#R176
 • Groen, Sipora Sarah                                                                                       II/#N132
 • Grossbardt, Lacy Sarah                                                                              III/#N139
 • Grossman, Adele Sarah                                                                                  I/#Z250
 • Grunfeld, Nancy Sarah                                                                              III/#W227
 • Gunzberger, Loretta Sarah                                                                        IV/#K105
 • Gurewitsch, Orli Sarah                                                                                  I/#M125
 • Gurvitz, Batsheva Sarah                                                                             III/#R172       

 

 • Haddon, Dayle Sarah                                                                                       II/#C28
 • Halevy, Malka Sarah                                                                                        V/#H75
 • Hallenstein, Simone Sarah                                                                           II/#Z317
 • Hammer, Jaime Sarah                                                                                         I/#A3
 • Hassan-Bronheim, Juliette Sarah                                                                V/#B17
 • Hazan, Shani Sarah                                                                                       III/#L121
 • Heifetz, Flora Sarah                                                                                        II/#N138
 • Herschlag, Natalie Sarah                  (“Natalie Portman”)                III/#Q167
 • Himelbloy, Adi Sarah                                                                                   III/#Z254
 • Himmelfarb, Cheryl Sarah                                                                          IV/#R174
 • Hirschorn, Judith Sarah                        (“Judy Sophia”)                        II/#G69
 • Holland, Kathy Sarah                                                                                      I/#T197
 • Horowitz, Miriam Sarah                                                                                  I/#D38
 • Horowitz, Winona Sarah                    (“Winona Ryder”)                    II/#N137
 • ter Horst, Rachel Sarah                                                                                  IV/#J97
 • Horvath, Tundi Sarah                                                                                    IV/#D34
 • Huberman, Deborah Sarah               (“Debbie Hooper”)                      II/#B15
 • Huntington-Whitely, Rosie Sarah                                                            III/#C27
 • Hurvitz, Candace Sarah                                                                               II/#U210
 • Hyams, Isabel Sarah                                                                                       II/#G65

 

 

 • Inber, Vanessa Sarah                                                                                     II/#Z301
 • Ingels, Nauma Sarah                                                                                     II/#Y241
 • Inkeles, Dori Sarah                                                                                       II/#U205
 • Issacsohn, Ilana Sarah                   (“Ilana Mercer”)                                I/#B17
 • Isserlin, Martha Sarah                                                                                II/#Z395
 • Ivanova, Iryna Sarah                   (“Emma Murphy”)                           I/#Z301

 

 

 

 • Jablons, Naomi Sarah                                                                                     III/#F59
 • Jackman, Teresa Sarah                                                                                    II/#C29  
 • Jaglom, Josephine Sarah                                                                             IV/#O142
 • Janis, Shelly Sarah                        (“Shelly Jamison”)                          III/#R170
 • Janovsky, Celine Sarah                                                                                   I/#Z294
 • Jastrov, Rhona Sarah                                                                                        I/#H76
 • Jelen, Andreja Sarah                 (“Busty Cassandra”)                         IV/#Q168
 • Jessel, Sheila Sarah                                                                                         II/#Z252
 • Josefowitz, Chloe Sarah                                                                                    I/#E42
 • Julis, Shani                                                                                                       III/#Q165
 • Juster, Rita Sarah                                                                                           II/#Z363

 

 

 • Kadish, Abramah Sarah                                                                              III/#M126
 • Kahane, Whitney Sarah                  (“Whitney Kaine”)                         IV/#D32
 • Kahn, Dee Sarah                                                                                                    II/#A4
 • Kalmayer, Gayle Sarah                                                                                 II/#Z320
 • Kasparsky, Rihanna Sarah                                                                         IV/#T192
 • Kastner, Myra Sarah                                                                                      II/#Z310
 • Katzburg, Erica Sarah                                                                                    II/#Z312
 • Kazan, Lanie Sarah                                                                                                I/#A7
 • Kazantsev, Kira Sarah                                                                                  III/#L110
 • Kempner, Francine Sarah                                                                            IV/#O147
 • Kentner, Stefanie Sarah                                                                                  IV/#J95
 • Kestenbaum, Sophie Sarah                                                                             II/#B16
 • Kevitch, Lindsey Sarah                                                                                III/#Y240
 • Kiesler, Hedwig Sarah                     (“Hedy Lamarr”)                           II/#R177
 • Kimelman, Erin Sarah                                                                                  IV/#U207
 • King, Madeline Sarah                                                                                      IV/#C20
 • Kircheimer, Babette Sarah                                                                              I/#D39
 • Kistler, Darci Sarah                                                                                      III/#Q160
 • Klein, Barbara Sarah                        (“Barbi Benton”)                             II/#F56
 • Klein, Karla Sarah                                                                                                II/#A1
 • Kleinfeuer, Leila Sarah                                                                                  II/#Z273
 • Kleinova, Leiselle Sarah                                                                               III/#P153
 • Klemperer, Alexandra Sarah                                                                       II/#P153
 • Kletzki, Nina Sarah                                                                                              I/#i83
 • Kollar, Jacquelin Sarah                                                                                II/#Z344
 • Kolodhkin, Rakhil Sarah                                                                                  I/#F55
 • Koppel, Cheryl Sarah                                                                                        I/#C29
 • Kornblau, Renata Sarah                                                                            III/#Q162
 • Kosminsky, Jill Sarah                                                                                  III/#L114
 • Kournikova, Anna Sarah                                                                              IV/#C23
 • Kovalenko, Alina Sarah                                                                              III/#Z281
 • Krein, Marla Sarah                                                                                         III/#F53
 • Kreutzberg, Zondra Sarah                                                                             III/#A5
 • Kronenberg, Leah Sarah                  (“Leanne Crow”)                            IV/#A7
 • Kubovitzky, Adriana Sarah                                                                      III/#Z256
 • Kurlander, Carrie Sarah                                                                              I/#U209
 • Kushner, Melissa Sarah                                                                                II/#D38
 • Kuzma, Nora Sarah                              (“Traci Lords”)                       III/#Z309

 

 

 • Lambert, Nehama Sarah                                                                              II/#Z364
 • Landers, Katrina Sarah                (“Jenny McClain”)                         III/#D33
 • Langford, Jayme Sarah                                                                                III/#C20
 • Laqueur, Elianne Sarah                                                                                I/#Z300
 • Laren, Shay Sarah                                                                                          III/#D37
 • Laskau, Gayle Sarah                                                                                         I/#G67
 • Laub, Yelena Sarah                         (“Jelena Jensen”)                            I/#Z302
 • Lederman, Rachel Sarah                                                                              II/#Z319
 • Leftwich, Jane Sarah                                                                                      III/#B11
 • Lehrman, Stella Sarah                                                                                   I/#U204
 • Leinsdorf, Amanda Sarah                                                                          III/#V214
 • Leinster, Maura Sarah                                                                                 II/#Z360
 • Lemkin, Irena Sarah                                                                                     III/#S181
 • de Leone, Tifa Sarah                                                                                            V/#A9
 • Leuchtag, Renate Sarah                                                                                 I/#Z289
 • Levan, Yaffa Sarah                                                                                            III/#A8
 • Levi-Civita, Alexandra                                                                                     V/#G69
 • Levitan, Audra Sarah                                                                                         I/#F52
 • Levy, Marion Sarah                     (“Paulette Goddard”)                      III/#L119
 • Levy, Robin Sarah                                                                                             I/#T193
 • Lèvyne, Marlene Sarah                                                                                 II/#Z307
 • Lichtenbaum, Esther Sarah                                                                        IV/#L114
 • Lichtenstein, Lois Sarah                                                                             IV/#N135
 • Lindeland, Liv Sarah                                                                                     IV/#H77
 • Lindheim, Diane Sarah                     (“Dede Lind”)                                IV/#F56
 • Linssen, Saskia Sarah                                                                                 III/#V212
 • Litwack, Katherine Sarah           (“Kat Dennings”)                            III/#E42
 • Loewe, Ashley Sarah                                                                                     II/#Z275
 • London, Lisa sarah                                                                                            I/#B14
 • Lubetkin, Erna Sarah                                                                                  II/#O144
 • Lubin, Eve Sarah                                                                                            I/#M129
 • Lubitsch, Briana Sarah                                                                             IV/#N134
 • Luftschein, Sheila Sarah                                                                            III/#D30
 • Lupo, Janet Sarah                                                                                           III/#A2

 

 

 • Mahr, Fae Sarah                                                                                              IV/#G64
 • Makovsky, Sophie Sarah                  (“April O’Neil”)                               I/#H78
 • Malka, Maral Sarah                                                                                         V/#D34
 • Maltzer, Robyn Sarah                                                                                   II/#Q162
 • Mandelker, Ricki Sarah                                                                             III/#O142
 • Mandelkorn, Joyce Sarah                                                                                  I/#A1
 • Manzari, Leah Sarah                          (“Danni Ashe”)                             III/#B17
 • Marcus, Jody Sarah                                                                                         II/#J92
 • Marder, Vika Sarah                                                                                         V/#H70
 • Margolin, Irma Sarah                    (“Irma Madigan”)                          IV/#C22
 • Markowicz, Margaret Sarah    (“Margaret Markov”)                     IV/#C24
 • Markson, Ruby Sarah                                                                                     I/#D32
 • Markus, Christy Sarah                     (“Shae Marks”)                           III/#G68
 • Masserman, Margaret Sarah                                                                    III/#E41
 • Mautner, Selma Sarah                                                                                 II/#Z391
 • Maybach, Serena Sarah                                                                               IV/#C29
 • Mayer-Smith, Bronwyn Sarah                                                               IV/#O145
 • Mazlish, Brigette Sarah                                                                              II/#M121
 • Mearscheimer, Josephine Sarah                                                            IV/#R178
 • Meir, Shoshanna Sarah                    (“Sexy Sabra”)                                 I/#B12
 • Meisler, Esti Sarah                                                                                           II/#J96
 • Melamid, Karen Sarah                                                                                       I/#A4
 • Melkman, Lydia                                                                                             II/#Z262
 • Mennis, Helga Sarah                                                                                    II/#Z356
 • Meridor, Chris Sarah                                                                                 III/#U203
 • Mermelstein, Lynn Sarah                                                                              II/#J99
 • Merz, Allysia Sarah                                                                                         II/#G63
 • Metzenbaum, Bonnie Sarah                                                                       II/#Z270
 • McGraw, Ali Sarah                                                                                         I/#G303
 • Michaels, Ellen Sarah                         (Ellen Gruber)                                  I/#A5
 • Michelle, Abbey Sarah                  (“Violetta Storms”)                          II/#F52
 • Miller, Jackie Sarah                                                                                      III/#G60
 • Milshtain, Caroline Sarah                                                                         III/#Q161
 • Minkovits, Jessica Sarah                (“Jessie Minx”)                                I/#Z311
 • Minsky, Leah Sarah                                                                                          I/#C28
 • Misch, Laura Sarah                                                                                        II/#D32
 • Mitchell, Shay Sarah                                                                                         I/#J91
 • Mogul, Liana Sarah                                                                                            I/#A8
 • Molnar, Livia Sarah                                                                                  III/#W222
 • Monash, Pauline Sarah                                                                                II/#D30
 • Monteux, Helène Sarah                                                                               IV/#G62
 • Morganthau, Lorna Sarah           (“Lorna Morgan”)                      II/#W226
 • Mor-Godor, Rina Sarah   (“Sonia Barshev”/Rina Messinger)     IV/#F58
 • Moross, Shula Sarah                                                                                   II/#Z400
 • Moscovitz, Helen Sarah                                                                                  I/#C24
 • Moseman, Gisela Sarah                                                                              IV/#S181
 • Mossberg, Allison Sarah                                                                             II/#S187
 • Murgo, Roberta Sarah                                                                                   V/#F53

 

 

 • Napelbaum, Faye Sarah                                                                               III/#J99
 • Nathan, Annette Sarah                                                                                II/#K102
 • Neubacher, Pam Sarah                                                                             III/#U206
 • Neufeld, Jenny Sarah                                                                                  II/#Z369
 • Neumanova, Renée Sarah                                                                            II/#B18
 • Neustadt, Georgia Sarah                                                                              I/#L115
 • Newhouse, Alana Sarah                                                                               II/#E46
 • Nissensohn, Jeri Sarah                                                                                II/#G66
 • Nova, Yulia Sarah                                                                                       II/#M128
 • Nozick, Amy Sarah                                                                                       I/#W227
 • Nussbaum, Virginia Sarah                                                                      II/#K105
 • Nyro, Laura Sarah                                                                                         V/#E47

 

 

 • Oberstein, Arlene Sarah                                                                             III/#E48
 • Ohlin, Sheila Sarah                                                                                     III/#T197
 • Ohrbach, Katrina Sarah                                                                           III/#P159
 • Oplinger, Maryan Sarah                                                                         IV/#M122
 • Oppenheim, Jill Sarah                              (“Jill St. John”)                 III/#Z255
 • Orenstein, Beatrice Sarah                                                                         II/#R172
 • Oreskovich, Alesha Sarah                                                                          I/#O144
 • Orlow, Sandra Sarah                                                                                   IV/#B13
 • Ornitz, Cindy Sarah                                                                                   IV/#K107
 • Ostrander, Elizabeth Sarah                                                                   III/#Z282
 • Ostreicher, Josephine Saearh                                                                   II/#J95
 • Ottenstein, Jessica Sarah                                                                        III/#P156
 • Ozaki-Morgenstern, Gwen Sarah      (“Hitomi Tanaka”)           IV/#Z310

 

 

 • Packer, Ricky Sarah                                                                                      I/#Q167
 • Padnick, Jodi Sarah                                                                                     III/#C28
 • Padovnick, Sally Sarah                                                                              II/#V217
 • Palanker, Devra Sarah                                                                               III/#E40
 • Paris, Paula Sarah                                                                                            I/#J99
 • Parker, Lillian Sarah                   (“Adrienne Stoute”)                         II/#H77
 • Parnes, Laura Sarah                                                                                    II/#Z255
 • Paschenko, Svetlana Sarah           (“Felicity Fey”)                            II/#V213
 • Paskowitz, Sonia Sarah                (“Sonia Darrin”)                            I/#Z290      
 • Passtel, Ala Sarah                   (“Karen Spolnikova”, etc.)                    IV/#A1
 • Peck, Emily Sarah                                                                                          I/#Y249
 • Peer, Denise Sarah                                                                                      III/#S183
 • Perlmutter, Audrey Sarah                                                                         II/#P156
 • Perske, Betty Sarah                        (“Lauren Bacall”)                          III/#i85
 • Peschkowsky, Joan Sarah            (“Joan Nichols”)                         IV/#Q169
 • Phillips, Allison Sarah                                                                                 I/#U208
 • Pickelner, Stella Sarah                                                                            III/#U204
 • Picker, Joanie Sarah                                                                                     III/#i82
 • Pinchuk, Alessandra Sarah                                                                        I/#X231
 • Pinsky, Melinda Sarah               (“Melinda Palmer”)                           I/#C25
 • Pinter, Naomei Sarah                                                                               III/#Z266
 • Plaut, Mikki Sarah                                                                                         II/#D31
 • Podolsky, Oksana Sarah                                                                          II/#Z303
 • Pogostkin, Kamilla Sarah                                                                          I/#R178
 • Politzer, Jane Sarah                                                                                     I/#S189
 • Porszolt, Yvette Sarah                                                                             III/#N136
 • Portnoy, Eli Sarah                        (“Lana Kendrick”)                          II/#H76
 • Possack, Leona Sarah                                                                               II/#Z302
 • Potamkin, Janet Sarah                                                                             III/#L116       
 • Preminger, Nichole Sarah                                                                       II/#N130
 • Pritzker, Suzanne Sarah        (“Suzanne Pritchard”)                      IV/#B10
 • Prosky, Myra Sarah                                                                                    I/#X239

 

 

 

 • Rabin, Wendy Sarah                                                                                        II/#B14
 • Rabkin, Ariel Sarah                                                                                     III/#U202
 • Rafaeli, Bar Sarah                                                                                           IV/#H78
 • Rampling, Charlotte Sarah                                                                       III/#O144
 • Rappoport, Gilda Sarah                     (“Rona Scott”)                              II/#G68
 • Raskin, Ruth Sarah                                                                                           III/#A9
 • Ratajkowski, Emily Sarah                                                                            I/#K107
 • Razofsky, Donna Sarah                                                                                  III/#i86
 • Reich, Lisa Sarah                              (“Lisa Matthews”)                        IV/#T196
 • Reid, Virve Sarah                                                                                             III/#B12
 • Reigner, Leisette Sarah                                                                                 II/#S180
 • Reizenstein, Hilda Sarah                                                                               II/#D34
 • Reuven, Oksana Sarah                                                                                   I/#R177
 • Reznikoff, Maurine Sarah                                                                             III/#i83
 • Rich, Giselle Sarah                               (“Gigi Ricci”)                             III/#Y241
 • Rickel, Jolene Sarah                                                                                          II/#i89
 • Riklis, Aurora Sarah                                                                                        I/#L110
 • Riley, Rachel Sarah                                                                                       IV/#T199
 • Ringwald, Molly Sarah                                                                                III/#H78
 • Rinna, Lisa Sarah                                                                                                V/#A3
 • Rischman, Louise Sarah               (“Julie Williams”)                               II/#A9
 • Roberts, Jan Sarah                                                                                       III/#X237
 • Rogowsky, Nesya Sarah                                                                                I/#K108
 • Rojinski, Palina Sarah                                                                                  IV/#G60
 • Romberg, Marissa Sarah        (“Chrissy Skellington”)                       III/#i87
 • Rome, Julia Sarah                            (“Julia Lyndon”)                              III/#A3
 • Root, Gloria Sarah                                                                                          IV/#E45
 • Rosen, Clyda Sarah                                                                                            II/#A2
 • Rosenthal, Lyova Sarah                   (“Lee Grant”)                              II/#W225
 • Ross, Ruthy Sarah                                                                                           III/#J91
 • Rothkirchen, Shaula Sarah                                                                       II/#U208
 • Rubenfeld, Rachel Sarah                                                                               I/#V218
 • Rubin, Gail Sarah                                                                                               I/#F59
 • Rudin, Sasha Sarah                                                                                       IV/#H76
 • Rudnick, Yana Sarah                                                                                     I/#Z255

 

 

 

 • Sahl, Margaret Sarah                           (“China Lee”)                           IV/#Z309
 • Samuels, Jerilyn Sarah                                                                                  I/#T194
 • Sandler, Shauna Sarah                    (“Shauna Sand”)                          III/#F54
 • Sands, Laura Sarah                        (“Becky Clay”, etc.)                         II/#G62
 • Sapir, Carly Sarah                                                                                        IV/#O149
 • Sassoon, Edith Sarah                                                                                      II/#H71
 • Sauls, Judith Sarah                            (“Lee Meredith”)                           III/#A4
 • Schaeffer, Geula Sarah                                                                               II/#Y246
 • Schaffner, Yehudit Sarah                                                                             I/#S188
 • Schalk, Iris Sarah                                                                                       III/#Z308
 • Schanberg, Ruby Sarah                                                                             II/#Y249
 • Schilling, Berthe Sarah                                                                             III/#Z327
 • Schlensky, Irenka Sarah                                                                              I/#Z299
 • Schmuelovits, Hatikvah Sarah                                                                   I/#L112
 • Schneider-Gelin, Maria Sarah                                                                       V/#A4
 • Schnitzer, Ina-Marie Sarah   (“Jordan Carver/Alina Lewis”)        IV/#A2
 • Schoenberg, Trish Sarah                                                                             IV/#G67
 • Schoenthal, Elena Sarah                                                                                 I/#H77
 • Schore, Alexia Sarah                                                                                         II/#A3
 • Schwartz, Jamie Sarah                    (“Jamie Lee Curtis”)                  IV/#D36
 • Schwartzberg, Nanette Sarah                                                                     II/#C23
 • Schwartzchild, Ronah Sarah                                                                    III/#L117
 • Selesner, Lisa Sarah                                   (“Lisa S.”)                            IV/#Z303
 • Seligman, Rhonda Sarah                                                                                I/#H75
 • Sendyk, Courtney                                                                                           II/#Z318
 • Serkin, Marlene Sarah                                                                                      I/#B11
 • Shalit, Mindy Sarah                                                                                    II/#W229
 • Shalowitz, Jessica Sarah                                                                            II/#Z397
 • Shapell, Carole Sarah                                                                                  II/#Y244
 • Sheffield, Sally Sarah                                                                                       I/#C20
 • Shusterman, Svetlana Sarah                                                                      I/#R170
 • Shpirt, Gyula Sarah                                                                                    III/#Z343
 • Sidorenko, Katya Sarah                        (“Sha Rizel”)                              II/#i80
 • Siegalbaum, Jill Sarah                                                                                    II/#F51
 • Simmons-Jude Jacquie                                                                                    I/#F50
 • Simon, Dorothy Sarah                                                                                    III/#A6
 • de Simone, Ria Sarah                                                                                      V/#C23
 • Singer, Roberta Sarah                     (“Roberta Pedon”)                          IV/#A6
 • Slater, Helen Sarah                                                                                       IV/#T195
 • Slezak, Lanie Sarah                                                                                     IV/#M125
 • Sondheimer, Keli Sarah                                                                            III/#U205
 • Sonnenfeldt, Simone Sarah                                                                       II/#Z285
 • Spaak, Patricia Sarah                                                                                      I/#C27
 • Spassky, Darlene Sarah                                                                                I/#S187
 • Spiegal, Nancy Sarah                                                                                   III/#E40
 • Steiglitz, Eva Sarah                                                                                      IV/#S183
 • Stein, Katerina Sarah             (“Katerina vanden Heuval”)              II/#F58
 • Stein, Susan Sarah                                                                                         II/#Q161
 • Steinberg, Ellen Sarah                    (“Annie Sprinkle”)                            II/#A5
 • Steinem, Gloria Sarah                                                                                  II/#K106
 • Steinweiss, Alana Sarah                                                                               I/#X238
 • Sterling, Julie Sarah                                                                                     II/#T199
 • Stowe, Madeleine Sarah                                                                              II/#Z313
 • Stransky, Jennie Sarah                                                                               II/#N130
 • Strassel, Kimberley Sarah                                                                        III/#O148
 • Strassman, Augusta Sarah                                                                          I/#Z297
 • Streisand, Barbra Sarah                                                                                   I/#i81
 • Strossen, Judy Sarah                                                                                  IV/#Q160
 • Subotnick, Jill Sarah                                                                                    II/#Z287
 • Sulkowicz, Emma Sarah                  (“Mattress Girl”)                         IV/#Z311
 • Sunnes, Merelda Sarah                                                                              III/#Z259
 • Sussman, Adeenah Sarah                                                                             II/#D33
 • Sverdlov, Akivah Sarah                                                                                I/#M126    
 • Swados, Sandra Sarah                                                                                II/#Z266
 • Szajkowski, Selma Sarah                                                                          III/#S185
 • Szilyagi, Ilona Sarah                                                                                    IV/#E45            

 

 

 • Tabler, Inessa Sarah                                                                                     III/#X233
 • Tager, Marilyn Sarah                                                                                      IV/#F53
 • Talmon, Minerva Sarah                                                                                II/#K109
 • Talzingler, Lorie Sarah                                                                                 II/#Y243
 • Tapirsky, Evgenia Sarah                                                                                  I/#C26
 • Tartakov, Vicki Sarah                                                                                        I/#E44
 • Tavin, Tamar Sarah                                                                                         I/#X232
 • Taylor-Young, Leigh Sarah                                                                           IV/#B12
 • Teisch, Eugenia Sarah                                                                                     II/#H75
 • Tepper, Moira Sarah                                                                                       II/#T196
 • Terushkin, Naomi Sarah                                                                                III/#B13
 • Teubal, Idith Sarah                                                                                       III/#M120
 • Theodore, Sondra Sarah                                                                           III/#W229
 • Toback, Lyuba Sarah                                                                                    IV/#P150
 • Tobin, Francine Sarah                                                                                    IV/#B16
 • Toeplitz, Lina Sarah                                                                                      II/#M129
 • Topping, Jorgette Sarah                                                                               II/#Z361
 • Trachtenberg, Michelle Sarah                                                                     I/#N137
 • Trump-Kushner, Ivanka Sarah     (Honorary Jewess #3)            IV/#Z400
 • Tucherman, Terre Sarah                       (“Terre Tucker”)                     II/#T199
 • Tuchterman, Ziona Sarah                                                                          III/#S179
 • Turowicz, Teresa Sarah                                                                                I/#X234
 • Tyschler, Teri Sarah                                                                                      II/#Z351
 • Tyszelman, Lee Sarah                                                                                  II/#Z306
 • Tzemel, Felicia Sarah                                                                                  II/#Z393

 

 

 • Ulyanov, Lyuba Sarah                                                                               III/#Y249
 • Umansky, Eleanor Sarah                                                                                I/#B16  

 

 

 • Vaszonyi, Ida Sarah                                                                                          II/#F57
 • Veigelsberg, Katy Sarah                                                                              II/#Q168
 • Velkovsky, Angie Sarah                                                                                II/#P155
 • Venera, Isabelle Sarah                        (“Sexy Venera”)                        III/#H72
 • Venezky, Arielle Sarah                                                                                   I/#K102
 • Verkaik, Petra Sarah                                                                                 IVb/#Z302
 • Vinocur, Holly Sarah                                                                                    III/#G66
 • Virtzer, Daniela Sarah                                                                                 II/#Z390
 • Vishniak, Tina Sarah                                                                                    II/#Z281
 • Vitebsky, Diane Sarah                                                                                   I/#S184
 • Vorspan, Glynn Sarah                                                                                IV/#R176
 • de Vries, Jill Sarah                                                                                      IV/#K108
 • Vuolo, Lindsey Sarah                                                                                        V/#A1

 

 • Waltz, Marilyn Sarah                      (“Margaret Scott”)                      III/#K109
 • Warburg, Ottile Sarah                                                                                      I/#Z257
 • Warren, Lesley Sarah                 (“Lesley Ann Warren”)                   IV/#O148
 • Wechsler, Delia Sarah                                                                                       II/#B12
 • Weininger, Barbara Sarah                                                                          II/#X238
 • Weishaupt, Erica Sarah                                                                               III/#Z257
 • Welsziker, Claudia Sarah               (“Claudia Wells”)                        III/#Q169
 • Wenig, Toby Sarah                                                                                         II/#Z304
 • Werba, Dominque Sarah                                                                             II/#Z292
 • Wilczkowsky, Lillian Sarah         (“Chesty Morgan”)                           IV/#A8
 • Wistrich, Corinne Sarah                                                                                   I/#J92
 • Wohlfeiler, Amy Sarah                    (“Lauren Redd”)                            II/#R179
 • Wolfer, Caprice Sarah                                                                                     II/#G64
 • Wolin, Joy Sarah                                                                                              IV/#E43
 • Wolk, Zinette Sarah                                                                                       II/#Y247

 

 

 • Yarominok, Larissa Sarah                                                                           I/#V214
 • Yawitch, Golda Sarah                                                                                   III/#209
 • Yifrach, Agam Sarah                                                                                    II/#Z398
 • Ylinska, Anna Sarah                          (“Abbi Secraa”)                          IV/#V211
 • Young, Laura Sarah                                                                                    II/#Z380

 

 

 • Zakharenko-Gurdin, Lana Sarah  (“Lana Wood”)                                 I/#H73
 • Zakova, Anya Sarah                                                                                             I/#C21
 • Zalkind, Irene                                       (“Valory Irene”)                             III/#B19
 • Zanbar, Adi Sarah                                                                                              II/#H71
 • Zangwill, Brandy Sarah                                                                              III/#R176
 • Zapruder, Dina Sarah                                                                                  III/#K100
 • Zeigler, Esther Sarah                                                                                      IV/#L115
 • Zeitlin, Myra Sarah                                                                                         II/#R178
 • Zeligsberger, Alvah Sarah                                                                            III/#F58
 • Zellerbach, Hannah Sarah                                                                              I/#L113
 • Zeltzer, Irene Sarah                                                                                             I/#B15
 • Zemanova, Veronica Sarah                                                                           I/#T195
 • Zernova, Elena Sarah                                                                                    IV/#L114
 • Zigler, Erin Sarah                                                                                             IV/#G66
 • Zinevsky, Susan Sarah                                                                                      I/#E40
 • Zinn, Joan Sarah                                                                                                II/#G67
 • Zipperstein, Allie Sarah                                                                                  I/#Y247
 • Zisenwine, Joanne Sarah                                                                              II/#Z311
 • Zucotti, Tzipora Sarah                                                                                     V/#D36
 • Zukin, Sharon Sarah                                                                                       III/#B15
 • Zukor, Mindy Sarah                                                                                     III/#V216
 • Zygelboim, Sally Sarah                                                                                II/#Z283