Alphabetic List of all Jewesses Documented

 

 • Abrabanel, Giuliana Sarah                                                                                V/#F55
 • Abraham, Farrah Sarah                                                                                    I/#Y244
 • Abrahmson, Tillie Sarah                                                                                    I/#O147
 • Abramoff, Hilda Sarah                                                                                       I/#P159
 • Abramovich, Olya Sarah                                                                               III/#N135
 • Abramowicz, Zenia Sarah                                                                                   I/#J98
 • Achtenberg, Charlene Sarah                                                                        III/#Z260
 • Ackerman, Alanna Sarah                                                                                II/#U201
 • Adar, Eden Sarah                                                                                               II/#V218
 • Adelsohn, Traci Sarah                        (“Traci Adell”)                                 II/#P150
 • Agren, Janet Sarah                                                                                           IV/#K109
 • Aguf, Tsilya Sarah                                                                                               III/#B14
 • Agutter, Jenny Sarah                                                                                      III/#Z267
 • Aharonov, Anna Sarah                                                                                       I/#R171
 • Ainsztein, Batsheva Sarah                                                                              II/#Q166
 • Akko, Avital Sarah                                                                                                 V/#i83
 • Alberstein, Chava Sarah                                                                                  II/#N135
 • Albertson, Rosalie Sarah                (“Faith Rankin”)                                 II/#D37
 • Alchamister, Neta Sarah                                                                                    V/#G63
 • Aldana Rachel Sarah                                                                                              V/#A2
 • Aleksandrowicz, Galina Sarah                                                                      III/#G65
 • Alemu, Dashka Sarah                                                                                       V/#M122
 • Alexander, Renée Sarah                                                                                   II/#Z274
 • Alibert, Christine Sarah                                                                                  IV/#N138
 • Alperowitz, Letty Sarah                                                                                       I/#B10
 • Alt, Barbara Sarah                             (“Barbara Alton”)                         III/#Z270
 • Altschuler, Sasha Sarah                                                                                 III/#O141
 • Amarnek, Trudi Sarah                                                                                    IV/#U201
 • Amerson, Kim Sarah                                                                                          I/#Y248
 • Amons, Nancy Sarah                                                                                       IV/#Q166
 • Amorescu, Luna Sarah                        (“Luna Amor”)                                V/#C28
 • Amram, Megan Sarah                                                                                     II/#X234
 • Ancona, Ronni Sarah                                                                                          V/#D30
 • Annenberg, Vicky Sarah                                                                                   II/#E43
 • Antonaz, Laura Sarah                    (“Laura Antonelli”)                               V/#A5
 • Antopol, Jessie Sarah                                                                                          V/#F52
 • Apatow, Jodie Sarah                                                                                     III/#U208
 • Appelfeld, Carmen Sarah                                                                                II/#Z261
 • Applegate, Colleen Sarah                (“Shauna Grant”)                          IV/#R179
 • d’Arbo, Chanya Sarah                                                                                          V/#i81
 • Arend, Christina Sarah             (“Christina Hendricks”)                     III/#G62
 • Arkin, Geri Sarah                                                                                             III/#Z293
 • Arrow, Lucia Sarah                                                                                          II/#Z340
 • Asher, Liz Sarah                                                                                                  IV/#C25
 • Atias, Moran Sarah                                                                                              V/#E41
 • Atlas, Elaine Sarah                                                                                            III/#G69
 • Audibert, Ginette Sarah                                                                                 IV/#Q167
 • Auerbach, Muriel Sarah                                                                                  II/#V211
 • Aumont, Tina Sarah                                                                                          IV/#D30
 • Avener, Robin Sarah                                                                                           V/#E44
 • Averbykh, Naomi Sarah                     (“Rosa Avery”)                                    I/#A2
 • Avital, Mili Sarah                                                                                             III/#N131
 • Avni, Irit Sarah                                                                                                   IV/#G63
 • Avraham, Keren Sarah                (“Sylvia McFarland”)                        V/#N131
 • Avraham, Maya Sarah                                                                                        I/#E43
 • Aynaw, Yityish Sarah                                                                                      V/#N139                    
 • Bachman, Sylvia Sarah                    (“Sigrid Kohler”)                                 II/#A8
 • Baker, Marina Sarah                                                                                         II/#R175
 • Balint, Belinda Sarah                                                                                        II/#Q164
 • Baltzer, Anna Sarah                       (Anna Judith Piller)                           III/#C22
 • Barash, Donna Sarah                                                                                        I/#W226
 • Barbeau, Adrienne Sarah                                                                                II/#Z338
 • Bardo, Katerina Sarah                                                                                    IV/#X230
 • Bar-Hillel, Lucja Sarah                                                                                    II/#Y245
 • Barkan, Jadwiga Sarah                                                                                   II/#V215
 • Barnato, Rinah Sarah                                                                                         V/#C26
 • Barris, Beth Sarah                                                                                             II/#U206
 • Bartoli, Francesca Sarah                                                                                    V/#i80
 • Bartov, Pam Sarah                                                                                             II/#Z359
 • Bar-Zohar, Yael Sarah                                                                                       IV/#J99
 • Bash, Dana Sarah                                                                                             III/#N138
 • Baskin, Cynthia Sarah                                                                                    III/#N133
 • Bat-Ilan, Shoshanna Sarah                                                                            V/#K109
 • Bauer, Jamie Sarah                           (“Jessica Lens”)                              III/#V217
 • Baum, Cheryl Sarah                                                                                            II/#D36
 • Bazelon, Velma Sarah                                                                                     IV/#K106
 • Beinart, Carmine Sarah                                                                                  II/#O140
 • Beitner, Selma Sarah                        (“Selma Blair”)                                 II/#P159
 • Belasco, Cécile Sarah                                                                                           V/#F59
 • Belitsky, Merilyn Sarah                                                                                    I/#K104
 • Belkin, Hazel Sarah                                                                                           II/#Z294
 • Bell, Antonia Sarah                                                                                           II/#O149
 • Bell, Arlene Sarah                                                                                                  III/#A1
 • Bell, Catherine Sarah                                                                                       II/#Z328
 • Bell, Lake Sarah                                                                                                III/#Z303
 • Beller, Kathleen Sarah                                                                                        I/#D30
 • Belzberg, Leah Sarah                                                                                        II/#Z377
 • Belzer, Chantelle Sarah                                                                                   II/#Z253
 • Ben-Amotz, Dahni Sarah                                                                              III/#Z320
 • Ben-Avi, Karin Sarah                                                                                           V/#i88
 • Ben-Ayoum, Emily Sarah                                                                                 V/#H72
 • Benner, Aprile Sarah                                                                                        IV/#Q161
 • Bensimon, Suzanne Sarah                                                                            III/#Z289
 • Benyerzi, Tal Sarah                                                                                             V/#G66
 • Bercovich, Tal Sarah                                                                                             I/#F58
 • Berenblum, Simone Sarah                                                                              II/#Z378
 • Berenson, Beth Sarah                                                                                      II/#Q169
 • Bergenholtz, Mindy Sarah                                                                           III/#K103
 • Berger, Luciana Sarah                                                                                    II/#K103
 • Berger, Susan Sarah                                                                                           II/#F55
 • Bergman, Bunny Sarah                       (“Jodi English”)                          IV/#T190
 • Bergner, Angie Sarah                                                                                         IV/#i88
 • Berkley, Elizabeth Sarah                                                                               III/#S189
 • Berle, Jenna Sarah                                                                                           IV/#R173
 • Berliner, Myra Sarah                                                                                        III/#F53
 • Bernard, Sue Sarah                                                                                                V/#A6
 • Bernstein, Stacey Sarah                          (“Raylene”)                                 II/#L113
 • Berzon, Ilene Sarah                                                                                           III/#H79
 • Besh, Nivet Sarah                                                                                               II/#Z329
 • Bettelheim, Eunice Sarah                                                                              IV/#N133
 • Bialer, Joan Sarah                                (“Lee Germaine”)                         III/#G61
 • Bialik, Mayim Sarah                                                                                         II/#Z321
 • Biller, Francesca Sarah                                                                                 IV/#Z300
 • Binion, Marianne Sarah                                                                                  II/#S186
 • Birkin, Jane Sarah                                                                                            II/#Z292
 • Bittelman, Rose Sarah                                                                                    II/#Z289
 • Blacker, Tina Sarah                               (“Tina Louise”)                           III/#D36
 • Blakely, Sara Sarah                                                                                           IV/#J94
 • Blatman, Ruta Sarah                                                                                         I/#Z296
 • Bleiberg, Jennifer Sarah                                                                                 II/#P154
 • Blitzer, Miryam Sarah                                                                                         I/#E45
 • Bloch, Adrienne Sarah                                                                                       I/#T199
 • Bloch, Gertrude Sarah                    (“Bobbi Reynolds”)                       IV/#U205
 • Blokman, Limor Sarah                                                                                       III/#A7
 • Blum, Stephanie Sarah                     (“Linda Gordon”)                          III/#D39
 • Blumberg-Slater, Sabina Sarah                                                                  II/#T193
 • Blume, Judy Sarah                                                                                          III/#S180
 • Blumenthal, Kerry Sarah                  (“Kerry Marie”)                            II/#Z316
 • Blustein, Rose Sarah                          (“Joan Blondell”)                            IV/#B15
 • Boberach, Eva Sarah                                                                                      IV/#T194
 • Bodansky, ‘Stasia Sarah                                                                                  I/#R172
 • Bohadana, Miri Sarah                                                                                       V/#E42
 • Bonham-Carter, Helena Sarah                                                                   II/#Z269
 • Born, Emily Sarah                                                                                             IV/#F59
 • Bouvier, Scarlett Sarah                                                                                IV/#O144
 • Bovy, Phoebe Sarah                                                                                         II/#Z375
 • Braff, Erin Sarah                                                                                              II/#Z392
 • Brager, Jenna Sarah                                                                                        III/#J94
 • Brandi, Nancy Sarah                         (Nancy Li Brandi)                           V/#E40
 • Brandner, Susan Sarah                                                                                    IV/#C21
 • Brandwein, Lois Sarah                                                                                   II/#N131
 • Braude, Samantha Sarah              (“Sammy Braddy”)                         II/#V212
 • Braun, Paulina Sarah                                                                                          II/#i81
 • Brawer, Dina Sarah                                                                                            II/#F50
 • Breitbach, Louise Sarah                                                                               IV/#U203
 • Breitbach, Sonia Sarah                                                                                   IV/#H75
 • Breslau, Meryl Sarah                                                                                     III/#N137
 • Breuer, Joan Sarah                                                                                          II/#X233
 • Brezenoff, Joy Sarah                                                                                            I/#J93
 • Brill, Esther Sarah                                                                                           II/#Z264
 • Brinkman, Joan Sarah                                                                                   II/#Z282
 • Broder, Debra Sarah                                                                                     III/#V213
 • Broderson, Idah Sarah                                                                                    IV/#D31
 • Brodsky, Gabrielle Sarah                                                                                  I/#B19
 • Broidman, Liat Sarah                                                                                       II/#L111
 • Bromberg, Norah Sarah                                                                                 II/#L112
 • Brosh, Nina Sarah                                                                                          IV/#Z304
 • Brotman, Dora Sarah                                                                                          I/#i85
 • Brownrigg, Claudia Sarah                (“Claudia Beatty”)                    III/#R171
 • Brownstein, Donna Sarah                   (“Busty Brown”)                         II/#B10
 • Brugman, Devin Sarah                                                                                      I/#D33
 • Bubley, Erin Sarah                            (“Erin Heatherton”)                    IV/#R175
 • Burke, Brooke Sarah                                                                                     IV/#M121

 

 • Cameron, Nancy Sarah                                                                                    IV/#D37
 • Campau, Carol Sarah                             (“Carol Conners”)                     III/#F52
 • Camuglia-deRosa, Frances Sarah      (“Fran Gerard”)                          V/#B14
 • Caplan, Lizzy Sarah                                                                                          II/#Z387
 • Carrino, September Sarah                                                                                V/#B10
 • Cassels, Bernadette Sarah                                                                             II/#O148
 • Cates, Phoebe Sarah                                                                                        IV/#Z312
 • Cederberg, Fran Sarah                                                                                      II/#E44
 • Chafetz, Darya Sarah                                                                                        I/#K103
 • Chagal, Lesley Sarah                                                                                       II/#M122
 • Chaikin, Jeanette Sarah                                                                                  II/#S185
 • Chaimovich, Basya Sarah                                                                                I/#K101
 • Chait-Morris, Claire Sarah                                                                             II/#T191
 • Chakrin, Sophie Sarah                                                                                     II/#Z337
 • Chandler, Dianne Sarah                                                                                IV/#E448
 • Charnes, Abby Sarah                                                                                       II/#Z290
 • Chasins, Sherri Sarah                                                                                          I/#G61
 • Chayefsky, Miryam Sarah                                                                                I/#H72
 • Checa, Maria Sarah                                                                                            V/#E48
 • Chelm, Madlyn Sarah                                                                                       II/#Z271
 • Chemnitz, Rahel Sarah                                                                                    II/#Z366
 • Chernin, Carla Sarah                      (“Carlotta Champagne”)               IV/#D39
 • Chernow, Roslyn Sarah                                                                                III/#N130
 • Chessler, Zahava Sarah                     (“Pandora Peaks”)                        III/#F57
 • Chriqui, Emmanuelle Sarah                                                                             V/#G61
 • Chudnofsky, Erica Sarah                                                                                II/#S188
 • Citronova, Candi Sarah                                                                                  II/#Y241
 • Cixoux, Geneviève Sarah                                                                                IV/#H70
 • Clarkson-Parnes, Lucy Sarah                                                                         IV/#i81
 • Cohen, Cleo Sarah                                                                                                  II/#A7
 • Cohen, Lauren Sarah                                                                                         II/#E40
 • Cohn, Crystal Sarah                                                                                          III/#B10
 • Cohn, Nancy Sarah                                                                                              II/#B11
 • Cole, Marilyn Sarah                                                                                         II/#N133
 • Connelly, Jennifer Sarah                                                                             II/#W220
 • Copeland, Dorit Sarah                                                                                     IV/#C26
 • Corman, Kelly Sarah                                                                                      II/#X235
 • Cornblatt, Lisa Sarah                                                                                     II/#Z396
 • Cronberg, Andrea Sarah                                                                              IV/#N139
 • Crossman, Tamazin Sarah                                                                           II/#Z389
 • Cyrus, Miley Sarah                        (honorary Jewess #7)                    IV/#Z407
 • Czaplinski, Tosza Sarah                                                                               IV/#U210
 • Czerniak, Tauba Sarah                                                                                      I/#G63
 • Czerniakov, Edna Sarah                                                                                 I/#M127
 • Dabrowska, Beata Sarah                   (“Ewa Sonnet”)                             II/#R171
 • Dadon, Natalay Sarah                                                                                      I/#O145
 • Daniels, Devon Sarah                                                                                        II/#D39
 • Dann, Greta Sarah                                                                                          III/#Z307
 • Danyushkina, Nadezhda Sarah                                                                    I/#Q168
 • Darsky, Gitta Sarah                                                                                         II/#Z342
 • David, Pam Sarah                                                                                                  V/#A8
 • Davis, Ann Sarah                                                                                                IV/#C27
 • Davis, Hannah Sarah                                                                                    III/#Q168
 • Davis, Pat Sarah                                                                                              III/#T194
 • Deichman, Liat Sarah                                                                                    IV/#V210
 • Demsky, Kathy Sarah                      (“Kathy Douglas”)                         II/#V217
 • Denault, Brenda Sarah                                                                                     IV/#J91
 • Dessau, Myra Sarah                                                                                        II/#N136
 • Deutschkron, Judy Sarah                                                                             II/#M123
 • Diamond, Aleska Sarah                                                                                  III/#H71
 • Diamond, Amy Sarah                                                                                    III/#Z300
 • Diamond, Dru Sarah                                                                                      III/#K107
 • Diamond, Eve Sarah                                                                                              I/#A6
 • Diamond, Jan Sarah                                                                                         IV/#B19
 • Diamond, Nell Sarah                                                                                      II/#M125
 • Dimentbarg, Sophia Sarah           (“Sophia Diamond”)                   IV/#U208
 • Disch, Nakhama Sarah                                                                                    IV/#F51
 • Dolezal, Rachel Sarah                                                                                      I/#K106
 • Domark, Maria Sarah                                                                                    III/#Z311
 • Dorfman, Andi Sarah                                                                                        II/#J98
 • Dorléac, Catherine Sarah            (“Catherine Deneuve”)                  IV/#Q165
 • Dorman, Samantha Sarah                                                                               II/#F59
 • Dortmunder, Sonya Sarah                                                                            IV/#L117
 • Dovator, Eileen Sarah                                                                                     II/#Z257
 • Dragomirescu, Sabine Sarah                                                                          V/#C27
 • Drescher, Fran Sarah                                                                              I/#i84
 • Dressler, Mira Sarah                                                                                        I/#Y240
 • Drexler, Darlene Sarah                                                                                  IV/#T191
 • Dreyfus, Debra Sarah                                                                                       IV/#F50
 • Dreyfus, Françoise Sarah                  (“Anouk Aimée”)                         II/#Z333
 • Drucker, Janicka Sarah                    (“Jana Defi”, etc.)                             I/#B13
 • Duani, Roni Sarah                                                                                              IV/#F55
 • Dubinsky, Veronika Sarah                                                                                I/#H71
 • Dubnow, Chajka Sarah                                                                                    I/#Y243
 • Duffek, Patty Sarah                                                                                         II/#Z372
 • Durkheim, Annélise Sarah                                                                           II/#O143
 • Dvorkin, Roz Sarah                                                                                          II/#L116
 • Eck, Elaine Sarah                                                                                              IV/#S189
 • Edelman, Gina Sarah                                                                                       IV/#P151
 • Edelstein, Joan Sarah                                                                                        II/#C20
 • Edl, Jennifer Sarah                                                                                          IV/#P159
 • Efron, Élise Sarah                                                                                                 IV/#A9
 • Ehrlich, Martha Sarah                                                                                    II/#V214
 • Eichengreen, Gayle Sarah                                                                                 II/#i86
 • Eichenthal, Allison Sarah                                                                                 I/#R173
 • Eichenwald, Sophie Sarah                                                                              III/#I88
 • Einberg, Katie Sarah                            (“Katee Owen”)                                 I/#i89
 • Eisecovitch, Paula Sarah                                                                                 II/#Z251
 • Eisenberg-Rich, Denise Sarah                                                                       III/#C24
 • Eisenstein, Frumeh Sarah                                                                            IV/#M124
 • Eisler, Bracha Sarah                                                                                         II/#T192
 • Eitingon, Jane Sarah                          (“Sensual Jane”)                           II/#R170
 • Elghanian, Sarit Sarah                                                                                      V/#H73
 • Elgrabli, Sapir Sarah                                                                                    III/#W226
 • Eliashar, Lizbeth Sarah                                                                                  II/#Z286
 • Elkin, Dorit Sarah                                                                                                 I/#G95
 • Elks, Joanna Sarah                                                                                         III/#K108
 • Ellison, Debbie Sarah                                                                                        IV/#F57
 • Ellsberg, Brenda Sarah                                                                                   III/#G63
 • Emerman, Leoni Sarah                                                                                    III/#J92
 • Endel, Diane Sarah                                                                                              II/#D31
 • Engelhardt, Florence Sarah                                                                          II/#Z309
 • Engler, Mady Sarah                                                                                          II/#Z376
 • Enriquez, Danielle Sarah                                                                                   V/#B19
 • Ensler, Hannah                                                                                                     II/#E45
 • Epstein, Kayla Sarah                                                                                         I/#N133
 • Ermak, Lillian Sarah                                                                                         I/#K100
 • Esquivel, Anna Sarah                       (“Anna Noble”)                                   V/#E46
 • Esterkes, Roni Sarah                                                                                          I/#Z293
 • Esterlitz, Clarice Sarah                                                                                   IV/#R172
 • Esterman, Nel Sarah                                                                                         II/#P157
 • Estrin, Megan Sarah                               (“Esra”)                                         IV/#C28
 • Etkin, Dinah Sarah                                                                                             I/#O143
 • Ettinger, Cécile Sarah                                                                                    IV/#N132
 • Etzioni, Roselyn Sarah                   (“Toni Thomas”)                                V/#D37
 • Evanier, Aileen Sarah                                                                                     I/#W222
 • Ezraheim, Kate Sarah                                                                                    II/#Q164
 • Fackenheim, Janice Sarah                                                                             II/#Z314
 • Faderman, Lillian Sarah                (“Gigi Frost”)                                   II/#N139
 • Falchuk, Jill Sarah                                                                                           II/#U207
 • Falk, Ariel Sarah                                                                                              III/#Q146
 • Falk, Regina Sarah                                                                                             I/#T198
 • Farber, Kim Sarah                                                                                                  I/#A9
 • Farinelli, Patricia Sarah                                                                                   V/#C21
 • Fedorow, Konellyn Sarah                                                                             II/#Z305
 • Feigel, Lillian Sarah                       (“Lillian Faye”)                                   II/#E42
 • Feinberg, Emily Sarah                    (“Emily Arth”)                                IV/#O146
 • Feis, Evelyn Sarah                                                                                           II/#Z300
 • Fenichel, Sophie Sarah                                                                                   II/#Z260
 • Ferenczi, Sandra Sarah                                                                                    I/#V213
 • Festinger, Leona Sarah                                                                                  II/#N134
 • Feuerstein, Trudi Sarah                                                                                   II/#E47
 • Fialko, Raissa Sarah                                                                                      IV/#S187
 • Fingerhut, Sharyn Sarah             (“Ali Casanova”)                                 I/#T196
 • Finkel, Katy Sarah                                                                                             I/#T190
 • Finkelkraut, Donna Sarah                                                                             I/#Z260
 • Finklea, Tula Sarah                       (“Cyd Charisse”)                                II/#O141
 • Finsteen, Inbar Sarah                                                                                      IV/#H79
 • Firestone, Shulamith Sarah                                                                         II/#N136
 • Fischbach, Marjorie Sarah                                                                             III/#i89
 • Fischbein, Cassie Sarah                                                                                 IV/#S182
 • Fischel, Marilyn Sarah                                                                                     IV/#B11
 • Fischer, Andrea Sarah                 (“Chloe Vevrier”)                                   IV/#A3
 • Fitelberg, Riat Sarah                                                                                       II/#T193
 • Fleischman, Alana Sarah                                                                            III/#M127
 • Fleugel, Deanne Sarah                                                                                   III/#T191
 • Flom, Leoni Sarah                                                                                           II/#W221
 • Florsheim, Erika Sarah                                                                                 II/#X235
 • Forcheimer, Jillian Sarah                                                                              I/#Y242
 • Fracknoi, Eleanor Sarah                                                                              II/#Z299
 • Frank, Donna Sarah                                                                                       III/#H75
 • Frank, Ivy Sarah                                                                                                II/#E49
 • Frankel, Jasmine Sarah                                                                                III/#D34
 • Frankenberg, Joyce Sarah        (“Jane Seymour”)                              III/#E46
 • Frankenthal, Madelyn Sarah                                                                        I/#Z291
 • Freeman, Cyndi Sarah                                                                                       I/#C22
 • Freid, Linda Sarah                                                                                          II/#Q160
 • Freidman, Amit Sarah                                                                                  III/#R175
 • Frenkel, Lior Sarah                                                                                       IV/#K102
 • Freud, Nicola Sarah                                                                                         II/#H78
 • Freund, Jerilyn Sarah                                                                                   II/#X232
 • Friedlander, Estera Sarah                                                                            I/#U202
 • Friesen, Samile Sarah                 (“Dyan Cannon”)                             IV/#N137
 • Frolich, Herta Sarah                                                                                    II/#U204
 • Frye, Soleil Sarah                       (Soleil Moon Frye)                             II/#Z288
 • Fuchsberg, Carrie Sarah                                                                             II/#P158
 • Fuller, Cindy Sarah                                                                                       IV/#L112
 • Gadot, Gal Sarah                                                                                                  I/#L114
 • Galatzer, Edna Sarah                                                                                      II/#Z350
 • Gamble, Linda Sarah                                                                                      IV/#S184
 • Garcia, Miki Sarah                                                                                              V/#D33
 • Gareis, Jennifer Sarah                                                                                      III/#i84
 • Garelik, Trish Sarah                                                                                              I/#i82
 • Garfein, Janey Sarah                                                                                       II/#T195
 • Garfield, Sandra Sarah                                                                                  II/#Z349
 • Garza, Sandy Sarah                                                                                            V/#C29
 • Gaufberg, Lalia Sarah                                                                                     III/#H76
 • Gechtman, Becky Sarah                                                                                III/#V215
 • Gefen, Marcy Sarah                                                                                         II/#Z259
 • Gelb, Hazel Sarah                                                                                                I/#N131
 • Gelbard, Marlene Sarah                                                                                II/#U206
 • Gelbart, Estelle Sarah                                                                                      III/#F55
 • Geldof, Peaches Sarah                                                                                   II/#M124
 • Gelfand, Arlette Sarah                                                                                     III/#J93
 • Gelson, Loren Sarah                                                                                         III/#G67
 • Geller, Harriet Sarah                                                                                        IV/#E47
 • Gellert, Agnes Sarah                                                                                       II/#U209
 • Geltwasser, Louise Sarah                                                                                  II/#i85
 • Georges-Picot, Olga Sarah                                                                             IV/#C24
 • Gepner, Leslie Sarah                                                                                      III/#S186
 • Gertner, Ala Sarah                                                                                           II/#Z278
 • Gertzog, Francine Sarah                                                                               II/#Z284
 • Gessen, Masha Sarah                                                                                         I/#E46
 • Getzel, Phyllis Sarah                                                                                    III/#W221
 • Ghert-Zander, Elissa Sarah                                                                             V/#F50
 • Gilbert, Luana Sarah                         (“Penny Porsche”)                      III/#U201
 • Gilead, Mandy Sarah                                                                                      IV/#S185
 • Ginsburg, Ruth Sarah             (a.k.a. Ruth Bader Ginsburg)             II/#S184
 • Girardi, Tanya Sarah                                                                                         V/#F58
 • Glancz, Evie Sarah                                                                                             IV/#E49
 • Glaser, Heidi Sarah                                                                                          II/#T195
 • Glattstein, Janey Sarah                                                                               III/#M128
 • Glatzer, Emily Sarah                                                                                         I/#V219
 • Glick, Chelsea Sarah                                                                                           II/#B13
 • Glickenhouse, Alix Sarah                                                                              III/#Z310
 • Gluckstern, Barbara Sarah                                                                         IV/#M129
 • Goldbach, Barbara Sarah                  (“Barbara Bach”)                         I/#N138
 • Goldberg, Michelle Sarah                                                                                 II/#B19
 • Goldblatt, Julie Sarah                          (“Julie Goforth”)                         II/#Q163
 • Golden, Ginny Sarah                                                                                            I/#F53
 • Goldenthal, Ellen Sarah                                                                               III/#Z286
 • Goldhagen, Fabiènne Sarah                                                                           I/#X237
 • Golding, Shawn Sarah                                                                                  II/#W223
 • Goldmacher, Noelle Sarah                                                                               IV/#i83
 • Goldsmith, Clio Sarah                                                                                      II/#L117
 • Goldstein, Brooke Sarah                                                                                III/#E44
 • Golemis, Debbie Sarah                          (“Renée Said”)                               II/#i82
 • Golson, Sharon Sarah                                                                                      IV/#F54
 • Golub, Genya Sarah                                                                                             I/#D31
 • Gompertz, Yvette Sarah                                                                                   I/#V210
 • Gonzalez, Miriam Sarah                                                                                      V/#A7
 • Gopnik, Shula Sarah                                                                                          II/#G61
 • Gordetsky, Alit Sarah                                                                                      I/#W229
 • Gordon, Virginia Sarah                                                                                  II/#T197
 • Gorelick, Elaine Sarah                                                                                     II/#P151
 • Gorenberg, Jane Sarah                                                                                  II/#Y240
 • Gorman, Anna Sarah                                                                                          I/#D35
 • Gornitsky, Renata Sarah                                                                              II/#Z399
 • Gorovetz, Larissa Sarah                                                                                 I/#X233
 • Gottesman, Gwen Sarah                                                                                II/#S182
 • Gottfried, Francine Sarah                                                                                II/#J97
 • Gottlieb, Moira Sarah                                                                                     III/#H77
 • Gottschalk, Heather Sarah                                                                          IV/#S188
 • Grabowski, Yosefina Sarah                                                                        III/#O149
 • Grade, Lucinda Sarah                                                                                   III/#Z269
 • Gradow, Jocelyn Sarah                                                                                  II/#Z277
 • Graffenberg, Sheva Sarah                                                                            II/#Z341
 • Grech, Glynn Sarah                                                                                         II/#Z312
 • Green, Carole Sarah                                                                                      II/#W222
 • Green, Cathy Sarah                                                                                             I/#C23
 • Green, Eva Sarah                                                                                               V/#D38
 • Green, Jessica Sarah                                                                                         II/#J90
 • Green, Maggie                                                                                                   IV/#L110
 • Greenberg, Helen Sarah                                                                              III/#T195
 • Greenberg, Jess Sarah                                                                                  III/#L113
 • Greenblatt, Marci Sarah                                                                               II/#K101
 • Greiner, Justine Sarah                                                                                  II/#R176
 • Groen, Sipora Sarah                                                                                       II/#N132
 • Gros, Moran Sarah                                                                                           I/#Z298
 • Gross, Jordanna Sarah                                                                                IV/#P156
 • Grossbardt, Lacy Sarah                                                                              III/#N139
 • Grossman, Adele Sarah                                                                                  I/#Z250
 • Gruja, Marina Sarah                                                                                        V/#C25
 • Grunfeld, Nancy Sarah                                                                              III/#W227
 • Gumbiner-Farahi, Suzanne Sarah                                                               V/#F57
 • Gumplowicz, Dana Sarah                                                                          IV/#M120
 • Gunzberger, Loretta Sarah                                                                        IV/#K105
 • Gurewitsch, Orli Sarah                                                                                  I/#M125
 • Gurvitz, Batsheva Sarah                                                                             III/#R172       
 • Haas, Julia Sarah                                                                                          IV/#U202
 • Habeck, Janine Sarah                                                                                      II/#D35
 • Haddon, Dayle Sarah                                                                                       II/#C28
 • Hafter, Karen Sarah                          (“Karen Howard”)                         V/#B18
 • Halevy, Malka Sarah                                                                                        V/#H75
 • Hallenstein, Simone Sarah                                                                           II/#Z317
 • Halphen, Nicole Sarah                                                                                   II/#L110
 • Hamlisch, Grace Sarah                                                                                 III/#L111
 • Hammer, Jaime Sarah                                                                                        I/#A3
 • Handelsman, Gerri Sarah                                                                            IV/#D38
 • Harnoy, Ofra Sarah                                                                                     III/#U207
 • Haskil, Elissa Sarah                                                                                       II/#Z254
 • Hassan-Bronheim, Juliette Sarah                                                                V/#B17
 • Hatcher, Teri Sarah                                                                                         IV/#E42
 • Hava, Thai Sarah                                                                                               V/#H74
 • Hawn, Goldie Sarah                                                                                     IV/#K100
 • Hazan, Shani Sarah                                                                                       III/#L121
 • Hazen, Denise Sarah                               (“Denise Hayes”)                   II/#M126
 • Hazen, Ora Sarah                                                                                          IV/#M128
 • Hecht, Vicky Sarah                                                                                          II/#L115
 • Heckscher, Theo Sarah                                                                                     II/#i85
 • Heifetz, Flora Sarah                                                                                        II/#N138
 • Heilbroner, Shelly Sarah                       (“Elegy Ellem”)                     III/#O140
 • Helfgott, Edna Sarah                                                                                       IV/#E44
 • Hellinger, Magda Sarah                                                                              III/#Z325
 • Helmkamp, Charlotte Sarah             (“Charlotte Kemp”)                   IV/#G65
 • Hensley, Pam Sarah                                                                                     IV/#M126
 • Herbert, Stacy Sarah                                                                                    IV/#K104
 • Herschlag, Natalie Sarah                  (“Natalie Portman”)                III/#Q167
 • Hershkoviz, Hila Sarah                                                                                    II/#F51
 • Hersonski, Yael Sarah                                                                                   II/#Z250
 • Herzsfeld, Olga Sarah                                                                                  III/#R174
 • Hidary, Vanessa Sarah                                                                                    V/#C24
 • Hilsher, Bekah Sarah                                                                                    II/#Z280
 • Himelbloy, Adi Sarah                                                                                   III/#Z254
 • Himmelfarb, Cheryl Sarah                                                                         IV/#R174
 • Hirschorn, Judith Sarah                        (“Judy Sophia”)                       II/#G69
 • Hirschkin, Tricia Sarah                                                                                  III/#i81
 • Hobsbaum, Amanda Sarah                                                                           I/#R176
 • Hochschild, Bernice Sarah                                                                           IV/#L111
 • Hogrefe, Heather Sarah                                                                              III/#Z295
 • Holland, Kathy Sarah                                                                                      I/#T197
 • Horn, Isabell Sarah                                                                                        II/#O145
 • Horowitz, Miriam Sarah                                                                                  I/#D38
 • Horowitz, Winona Sarah                    (“Winona Ryder”)                    II/#N137
 • Howard, Brande Sarah                                                                               III/#X239
 • ter Horst, Rachel Sarah                                                                                  IV/#J97
 • Horvath, Tundi Sarah                                                                                    IV/#D34
 • Huberman, Deborah Sarah               (“Debbie Hooper”)                      II/#B15
 • Huntington-Whitely, Rosie Sarah                                                            III/#C27
 • Hurvitz, Candace Sarah                                                                               II/#U210
 • Hyams, Isabel Sarah                                                                                       II/#G65
 • Idan, Sariyah Sarah                                                                                         II/#G61
 • Inber, Vanessa Sarah                                                                                     II/#Z301
 • Ingels, Nauma Sarah                                                                                      II/#Y241
 • Inkeles, Dori Sarah                                                                                        II/#U205
 • Issacsohn, Ilana Sarah                   (“Ilana Mercer”)                                 I/#B17
 • Isserlin, Martha Sarah                                                                                 II/#Z395
 • Issová, Klará Sarah                                                                                          V/#D36
 • Itkowitz, Kendra Sarah                (“Kendra Renée”)                                I/#J95
 • Ivanescu, Lana Sarah                      (“Lana Ivans”)                               II/#Z336
 • Ivanova, Iryna Sarah                   (“Emma Murphy”)                            I/#Z301
 • Ivener, Sharyn Sarah                                                                                      II/#C24
 • Jablons, Naomi Sarah                                                                                     III/#F59
 • Jackman, Teresa Sarah                                                                                    II/#C29
 • Jacobs, Karen Sarah                                                                                        III/#B16
 • Jacová, Martina Sarah                       (“Kyla Cole”)                               IV/#K103
 • Jaffe, Sharon Sarah                                                                                           I/#N132
 • Jaglom, Josephine Sarah                                                                             IV/#O142
 • Janis, Shelly Sarah                        (“Shelly Jamison”)                          III/#R170
 • Janovsky, Celine Sarah                                                                                   I/#Z294
 • Jastrov, Rhona Sarah                                                                                        I/#H76
 • Jelen, Andreja Sarah                 (“Busty Cassandra”)                         IV/#Q168
 • Jellinek, Vanessa Sarah             (“Vanessa James”)                                I/#D34
 • Jessel, Sheila Sarah                                                                                         II/#Z252
 • Johannsen, Scarlett Sarah                                                                           III/#E47
 • Josefowitz, Chloe Sarah                                                                                    I/#E42
 • Julis, Shani                                                                                                       III/#Q165
 • Juster, Rita Sarah                                                                                           II/#Z363
 • Kadar, Alexandra Sarah                                                                       III/#N132
 • Kaden, Melanie Sarah                                                                                       I/#L118
 • Kadish, Abramah Sarah                                                                              III/#M126
 • Kafka, Juliana Sarah                    (a.k.a. Juliana Kawka)                    III/#J95
 • Kagal, Tamara Sarah                                                                                      II/#L114
 • Kahane, Whitney Sarah                  (“Whitney Kaine”)                         IV/#D32
 • Kahn, Dee Sarah                                                                                                    II/#A4
 • Kalmayer, Gayle Sarah                                                                                 II/#Z320
 • Kalmus, Agnieszka Sarah                                                                              IV/#J92
 • Kaluzna, Yvette Sarah                                                                                      V/#G60
 • Kantrowitz, Anna Sarah                     (“Anna Song”)                            II/#X236
 • Kaplowitz, Patty Sarah                                                                                      I/#i88
 • Kaptur, Trudi Sarah                                                                                       I/#W225
 • Karpeles, Zelma Sarah                                                                                    III/#J97
 • Kasparsky, Rihanna Sarah                                                                         IV/#T192
 • Kastalsky, Yudina Sarah                                                                                IV/#i82
 • Kastner, Myra Sarah                                                                                      II/#Z310
 • Kater, Batya Sarah                                                                                         II/#Z276
 • Katzburg, Erica Sarah                                                                                   II/#Z312
 • Katzman, Aviva Sarah                                                                                   II/#O142
 • Kay, Sheyna Sarah                       (“Angry Jewish Girl”)                      II/#Z258
 • Kazan, Lanie Sarah                                                                                               I/#A7
 • Kazantsev, Kira Sarah                                                                                  III/#L110
 • Kedouri, Behar Sarah                                                                                       V/#G67
 • Kempner, Francine Sarah                                                                            IV/#O147
 • Kentner, Stefanie Sarah                                                                                  IV/#J95
 • Kermish, Nina Sarah                                                                                        I/#R175
 • Kessler, Ellen Sarah                                                                                        II/#Q167
 • Kestenbaum, Sophie Sarah                                                                             II/#B16
 • Kevitch, Lindsey Sarah                                                                                III/#Y240
 • Kiesler, Hedwig Sarah                     (“Hedy Lamarr”)                           II/#R177
 • Kiger, Susan Sarah                                                                                          III/#E43
 • Kimelman, Erin Sarah                                                                                  IV/#U207
 • King, Madeline Sarah                                                                                      IV/#C20
 • Kircheim, Bernice Sarah                                                                               II/#Z295
 • Kircheimer, Babette Sarah                                                                              I/#D39
 • Kirchner, Luisa Sarah                                                                                     IV/#J93
 • Kistler, Darci Sarah                                                                                      III/#Q160
 • Klein, Barbara Sarah                        (“Barbi Benton”)                             II/#F56
 • Klein, Karla Sarah                                                                                                II/#A1
 • Klein, Yanna Sarah                              (“Iana Little”)                              II/#K108
 • Kleinfeder, Sasha Sarah           (“Sacheen Littlefeather”)                     II/#i83
 • Kleinfeuer, Leila Sarah                    (“Leila Lowfire”)                           II/#Z273
 • Kleinova, Leiselle Sarah                                                                               III/#P153
 • Klemperer, Alexandra Sarah                                                                       II/#P153
 • Kletzki, Nina Sarah                                                                                              I/#i83
 • Kleyne, Maryke Sarah                                                                                   II/#K104
 • Klinger, Lillian Sarah                      (“Lily Madison”)                            III/#F50
 • Kloss, Karlie Sarah                     (honorary Jewess #10)                    IV/#Z410
 • Kollar, Jacquelin Sarah                                                                                II/#Z344
 • Kolodhkin, Rakhil Sarah                                                                                  I/#F55
 • Konvitz, Sonja Sarah                                                                                    IV/#K101
 • Kopkind, Zoe Sarah                                                                                          II/#J94
 • Koppel, Cheryl Sarah                                                                                        I/#C29
 • Kornblau, Renata Sarah                                                                            III/#Q162
 • Kornelski, Marta Sarah                                                                                    I/#J96
 • Kornicker, Tess Sarah                                                                                   III/#J90
 • Kosminsky, Jill Sarah                                                                                  III/#L114
 • Koss, Phyllis Sarah                                                                                       III/#S182
 • Kournikova, Anna Sarah                                                                              IV/#C23
 • Kovalenko, Alina Sarah                                                                              III/#Z281
 • Kraftowitz, Arianna Sarah                                                                           I/#Z256
 • Kranz, Paula Sarah                      (a.k.a. Paula Broadwell)                 II/#G60
 • Kraslow, Esther Sarah                                                                               III/#Z284
 • Kravitz, Lior Sarah                                                                                        I/#W220
 • Krein, Marla Sarah                                                                                         III/#F53
 • Kreutzberg, Zondra Sarah                                                                             III/#A5
 • Kronenberg, Leah Sarah                  (“Leanne Crow”)                            IV/#A7
 • Kross, Ella Sarah                                                                                            II/#Z297
 • Kubovitzky, Adriana Sarah                                                                      III/#Z256
 • Kunstler, Dorothy Sarah                                                                                II/#i88
 • Kupcinet, Marie Sarah                                                                                II/#Z298
 • Kupferberg, Shionne Sarah          (“Shionne Cooper”)                    II/#U200
 • Kupferova, Ervina Sarah                                                                            II/#Z279
 • Kurlander, Carrie Sarah                                                                              I/#U209
 • Kushner, Melissa Sarah                                                                                II/#D38
 • Kuzma, Nora Sarah                              (“Traci Lords”)                       III/#Z309
 • Lager, Ruth Sarah                                                                                               II/#A6
 • Lambert, Nehama Sarah                                                                              II/#Z364
 • Landau, Irene Sarah                                                                                      II/#Z256
 • Landers, Katrina Sarah                (“Jenny McClain”)                         III/#D33
 • Landis, Lana Sarah                                                                                      III/#P150
 • Landsberg, Kay Sarah                                                                                  II/#Z379
 • Langer, Ruth Sarah                                                                                         IV/#i89
 • Langford, Jayme Sarah                                                                                III/#C20
 • Lansky, Rachelle Sarah                                                                                   I/#G69
 • Lapidow, Jody Sarah                           (“Jody Lee”)                                    I/#i86
 • Lapinsky, Cheryl Sarah                                                                                 I/#O142
 • Laqueur, Elianne Sarah                                                                                I/#Z300
 • Laren, Shay Sarah                                                                                          III/#D37
 • Larionov, Shoshana Sarah                                                                        IV/#R170
 • Larkin, Lynnette Sarah                                                                                II/#L118
 • Laskau, Gayle Sarah                                                                                         I/#G67
 • Lassowitz, Kay Sarah                                                                                       I/#D37
 • Laub, Yelena Sarah                         (“Jelena Jensen”)                            I/#Z302
 • Laubenstein, Myra Sarah                                                                              II/#C21
 • Lauerwald, Benda Sarah                                                                                IV/#A4
 • Laufer, Zivia Sarah                                                                                        II/#z263
 • Lazare, Laura Sarah                                                                                          I/#F56
 • Leardini, Christina Sarah                                                                              V/#E45
 • Lederman, Rachel Sarah                                                                              II/#Z319
 • Leff, Laverne Sarah                                                                                       III/#Z271
 • Leftwich, Jane Sarah                                                                                      III/#B11
 • Lehrman, Stella Sarah                                                                                   I/#U204
 • Leichtner, Simcha Sarah                                                                           III/#M125
 • Leinsdorf, Amanda Sarah                                                                          III/#V214
 • Leinster, Maura Sarah                                                                                 II/#Z360
 • Lembersky, Zofiya Sarah                                                                                I/#E47
 • Lemkin, Irena Sarah                                                                                     III/#S181
 • Lengyel, Haika Sarah                                                                                   I/#W224
 • Leon, Valerie Sarah                                                                                          V/#D35
 • de Leone, Tifa Sarah                                                                                           V/#A9
 • Lesser, Rivka Sarah                                                                                        III/#J96
 • Leuchtag, Renate Sarah                                                                               II/#Z289
 • Levan, Yaffa Sarah                                                                                            III/#A8
 • Levi, Cora-Lynn Sarah                                                                                III/#Z280
 • Levi-Abukasis, Orli Sarah                                                                          III/#K104
 • Levi-Civita, Alexandra                                                                                     V/#G69
 • Levieva, Margarita Sarah                                                                         III/#Z268
 • Levin, Amy Sarah                                                                                            II/#R174
 • Levinson, Sally Sarah                                                                                    II/#Z332
 • Levintritt, Trudy Sarah                                                                                   II/#C25
 • Levitan, Audra Sarah                                                                                         I/#F52
 • Levitt, Shirley Sarah                                                                                        I/#Y246
 • Levy, Marion Sarah                     (“Paulette Goddard”)                      III/#L119
 • Levy, Robin Sarah                                                                                             I/#T193
 • Levy-Benchton, Natalie Sarah                                                                  III/#P155
 • Lèvyne, Marlene Sarah                                                                                 II/#Z307
 • Lewinbukh, Dahliah Sarah          (“Dahliah Lavi”)                                I/#V211
 • Lewinsky, Monica Sarah                                                                             II/#M124
 • Lichtenbaum, Esther Sarah                                                                        IV/#L114
 • Lichtenfeld, Gabriella Sarah                                                                    III/#Z330
 • Lichtenstein, Lois Sarah                                                                             IV/#N135
 • Lichtheim, Patricia Sarah               (“Tina Locke”)                             III/#H79
 • Liebersohn, Chloe Sarah                                                                               II/#H79
 • Liebowitz, Rachel Sarah                                                                                 I/#G64
 • Lillienfeld, Ilse Sarah                                                                                    IV/#G68
 • Lindeland, Liv Sarah                                                                                     IV/#H77
 • Lindheim, Diane Sarah                     (“Dede Lind”)                                IV/#F56
 • Linowitz, Vera Sarah                           (“Veralin”)                                IV/#O140
 • Linssen, Saskia Sarah                                                                                 III/#V212
 • Lipschutz, Fraeda Sarah                                                                           III/#S188
 • Lisagor, Bernice Sarah                                                                                 IV/#D33
 • Littauer, Natalie Sarah                                                                                  II/#C26
 • Litwack, Katherine Sarah            (“Kat Dennings”)                            III/#E42
 • Loeffelholz, Mona Sarah             (“Gina Lombardi”)                         III/#P157
 • Loewe, Ashley Sarah                                                                                     II/#Z275
 • Loewenstein, Sahrona Sarah                                                                   III/#Z312
 • Loewinger, Candace Sarah         (“Candy Loving”)                            IV/#B14
 • London, Lisa Sarah                                                                                            I/#B14
 • Lopez, Nadia Sarah                                                                                          V/#H79
 • Lorber, Golda Sarah                                                                                       IV/#J96
 • Lotero, Alexandra Sarah                                                                                V/#F51
 • Lowe, Misha Sarah                                                                                         II/#H74
 • Lowe, Tiana Sarah                                                                                        II/#X234
 • Lubetkin, Erna Sarah                                                                                   II/#O144
 • Lubin, Eve Sarah                                                                                             I/#M129
 • Lubitsch, Briana Sarah                                                                              IV/#N134
 • Luftschein, Sheila Sarah                                                                             III/#D30
 • Lupo, Janet Sarah                                                                                            III/#A2
 • Lustig, Natalie Sarah                                                                                   II/#Z339
 • Lustiger, Emily Sarah                                                                                  I/#U203
 • Lyon, Lisa Sarah                                                                                           II/#M127
 • Lyons, Lisa Sarah                                                                                         IV/#P152
 • Maazel, Trudi Sarah                                                                                        I/#R179
 • Mahr, Fae Sarah                                                                                              IV/#G64
 • Makovsky, Sophie Sarah                  (“April O’Neil”)                               I/#H78
 • Malka, Maral Sarah                                                                                         V/#D34
 • Maltzer, Robyn Sarah                                                                                   II/#Q162
 • Mamo, Esti Sarah                                                                                            V/#N135
 • Mandelker, Ricki Sarah                                                                             III/#O142
 • Mandelkorn, Joyce Sarah                                                                                  I/#A1
 • Manoff, Dinah Sarah                                                                                       II/#C22
 • Manzari, Leah Sarah                          (“Danni Ashe”)                             III/#B17
 • Marcus, Jody Sarah                                                                                         II/#J92
 • Marder, Vika Sarah                                                                                         V/#H70
 • Margolin, Irma Sarah                    (“Irma Madigan”)                          IV/#C22
 • Margolis, Cindy Sarah                                                                                III/#P154
 • Margolis, Zoe Sarah                                                                                      II/#T198
 • Markovitch, Yael Sarah                                                                              IV/#N131
 • Markowicz, Margaret Sarah    (“Margaret Markov”)                 IV/#W227
 • Markson, Ruby Sarah                                                                                     I/#D32
 • Markus, Christy Sarah                     (“Shae Marks”)                           III/#G68
 • Martin, Abby Sarah                                                                                     II/#K100
 • Marzon, Yana Sarah                                                                                       V/#G65
 • Massarano, Raquel  Sarah                                                                           V/#B18
 • Masserman, Margaret Sarah                                                                    III/#E41
 • Mathers, Dani Sarah                                                                                 III/#X238
 • Mautner, Selma Sarah                                                                                 II/#Z391
 • May, Louisa Sarah                                                                                        II/#Z326
 • Mayarchuk, Yulia Sarah                                                                             IV/#H72
 • Maybach, Serena Sarah                                                                               IV/#C29
 • Mayer-Smith, Bronwyn Sarah                                                               IV/#O145
 • Mazlish, Brigette Sarah                                                                              II/#M121
 • Mazower, Ida Sarah                                                                                     II/#Z388
 • Mearscheimer, Josephine Sarah                                                            IV/#R178
 • Meckler, Justine Sarah                                                                                II/#Z384
 • Medved, Jessica Sarah                      (“Jessie Minx”)                             I/#O146
 • Meir, Shoshanna Sarah                    (“Sexy Sabra”)                                 I/#B12
 • Meisler, Esti Sarah                                                                                           II/#J96
 • Melamid, Karen Sarah                                                                                       I/#A4
 • Melkman, Lydia                                                                                             II/#Z262
 • Mellomborgen, Solveig      (“Surrey Marshe/Pat Fellowes”)     IV/#U200
 • Mellor, Marge Sarah                                                                                     II/#R173
 • Melnik, Ilena Sarah                                                                                      IV/#P155
 • Melovitz, Zella Sarah                                                                                  II/#M128
 • Menconi, Lorrie Sarah                                                                                    V/#D31
 • Mendes, Marjorie Sarah                                                                             II/#Z346
 • Menglet, Maya Sarah                                                                                       II/#i87
 • Mennis, Helga Sarah                                                                                    II/#Z356
 • Meridor, Chris Sarah                                                                                 III/#U203
 • Mermelstein, Lynn Sarah                                                                              II/#J99
 • Merz, Allysia Sarah                                                                                         II/#G63
 • Messier, Azraela Sarah                                                                               II/#X239
 • Metzenbaum, Bonnie Sarah                                                                       II/#Z270
 • Metzger, Corry Sarah                                                                                      II/#J93
 • Meyer, Eve Sarah                                                                                          III/#O147
 • Mezvinsky, Bella Sarah                  (“Abella Danger”)                           I/#S181
 • McGraw, Ali Sarah                                                                                         I/#G303
 • Michaels, Ellen Sarah                         (Ellen Gruber)                                  I/#A5
 • Michelle, Abbey Sarah                  (“Violetta Storms”)                          II/#F52
 • Milchgrub, Sheila Sarah                                                                             II/#Z354
 • Miller, Avis Sarah                                                                                            IV/#i85
 • Miller, Jackie Sarah                                                                                     III/#G60
 • Milshtain, Caroline Sarah                                                                        III/#Q161
 • Milstein, Ella Sarah                                                                                       IV/#H74
 • Minchen, Millie Sarah                                                                                III/#R178
 • Mink, Tiffany Sarah                                                                                   III/#M123
 • Minkovits, Jessica Sarah                (“Jessie Minx”)                                I/#Z311
 • Minkowitz, Rachel Sarah             (“Busty Barlow”)                             I/#S185
 • Minsky, Leah Sarah                                                                                          I/#C28
 • Mirisch, Wendy Sarah                                                                               III/#Q164
 • Misch, Laura Sarah                                                                                        II/#D32
 • Missoni, Roberta Sarah                                                                                  V/#B11
 • Mitchell, Shay Sarah                                                                                         I/#J91
 • Mitgang, Lois Sarah                                                                                     II/#Z325
 • Mogul, Liana Sarah                                                                                            I/#A8
 • Molnar, Livia Sarah                                                                                  III/#W222
 • Monash, Pauline Sarah                                                                                II/#D30
 • Monroe, Marilyn Sarah            (honorary Jewess #1)                    IV/#Z401
 • Monteux, Helène Sarah                                                                               IV/#G62
 • Montifiori, Geraldine Sarah                                                                      III/#F56
 • Moore, Alecia Sarah                                  (“Pink”)                                  III/#B18
 • Mor, Eden Sarah                                                                                             IV/#B17
 • Morganthau, Lorna Sarah           (“Lorna Morgan”)                      II/#W226
 • Morgenthaler, Belen Sarah                                                                         V/#H78
 • Mor-Godor, Rina Sarah   (“Sonia Barshev/Rina Messinger”)     IV/#F58
 • Moross, Shula Sarah                                                                                   II/#Z400
 • Morrison, Katheyn Sarah                                                                           IV/#J90
 • Moscovitz, Helen Sarah                                                                                  I/#C24
 • Moseman, Gisela Sarah                                                                              IV/#S181
 • Moses, Patti Sarah                                                                                        II/#V210
 • Moss, Sharon Sarah                                                                                   II/#W228
 • Mossberg, Allison Sarah                                                                             II/#S187
 • Murgo, Roberta Sarah                                                                                   V/#F53
 • Musafi, Mayaan Sarah                                                                                  V/#F56
 • Nachman, Evelyen Sarah                    (“Eva Notty”)                            III/#C29
 • Naidorf, Katrina Sarah                                                                               IV/#P158
 • Napelbaum, Faye Sarah                                                                               III/#J99
 • Nathan, Annette Sarah                                                                                II/#K102
 • Nemcova, Petra Sarah                (honorary Jewess #8)                  IV/#Z408
 • Nero, Sue Sarah                                                                                                 V/#B12
 • Neubacher, Pam Sarah                                                                             III/#U206
 • Neufeld, Jenny Sarah                                                                                  II/#Z369
 • Neumanova, Renée Sarah                                                                            II/#B18
 • Neustadt, Georgia Sarah                                                                              I/#L115
 • Newman, Laraine Sarah                                                                          III/#P152
 • Newhouse, Alana Sarah                                                                               II/#E46
 • Nissensohn, Jeri Sarah                                                                                II/#G66
 • Nordingler, Nina Sara                        (“Nina North”)                             V/#i82
 • Nosh, Ila Sarah                                                                                            III/#Z272
 • Nova, Yulia Sarah                                                                                       II/#M128
 • Nozick, Amy Sarah                                                                                       I/#W227
 • Nussbaum, Virginia Sarah                                                                      II/#K105
 • Nyro, Laura Sarah                                                                                         V/#E47
 • Oberstein, Arlene Sarah                                                                             III/#E48
 • Ochmanek, Lori Sarah                                                                               IV/#S180
 • Ohlin, Sheila Sarah                                                                                     III/#T197
 • Ohrbach, Katrina Sarah                                                                           III/#P159
 • Opalsky, Natalya Sarah      (“Nika Movenka/Marion Page”)        I/#E49
 • Oplinger, Maryan Sarah                                                                         IV/#M122
 • Oppenheim, Jill Sarah                         (“Jill St. John”)                     III/#Z255
 • Oppens, Priscilla Sarah                                                                               I/#Z295
 • Orenstein, Beatrice Sarah                                                                         II/#R172
 • Oreskovich, Alesha Sarah                                                                          I/#O144
 • Orin, Julie Sarah                                                                                         II/#Z308
 • Orlow, Sandra Sarah                                                                                   IV/#B13
 • Ormand, Michelle Sarah                                                                          III/#P151
 • Ornitz, Cindy Sarah                                                                                   IV/#K107
 • Ostrander, Elizabeth Sarah                                                                   III/#Z282
 • Ostreicher, Josephine Saearh                                                                   II/#J95
 • Ostroff, Jayne Sarah                                                                                      I/#B18
 • Ostrow, Lorraine Sarah                   (“Kelly Devine”)                          I/#H79
 • Ottenstein, Jessica Sarah                                                                       III/#P156
 • Ovadia, Mourad Sarah                                                                                V/#J93
 • Ozaki-Morgenstern, Gwen Sarah     (“Hitomi Tanaka”)            IV/#Z310
 • Packer, Ricky Sarah                                                                                       I/#Q167
 • Pacula, Joanna Sarah                                                                                    V/#D32
 • Padnick, Jodi Sarah                                                                                      III/#C28
 • Padovnick, Sally Sarah                                                                               II/#V217
 • Paiden, Renee Sarah                                (“Lovette”)                              III/#C26
 • Palanker, Devra Sarah                                                                                III/#E40
 • Paltrow, Gwyneth Sarah                                                                          III/#S184
 • Paly, Bar Sarah                                                                                             IV/#P153
 • Paris, Paula Sarah                                                                                            I/#J99
 • Parker, Jackie Sarah                          (Sherry Gold)                             II/#Q165
 • Parker, Lillian Sarah                   (“Adrienne Stoute”)                         II/#H77
 • Parnes, Laura Sarah                                                                                    II/#Z255
 • Pascal, Françoise Sarah                                                                                V/#C20
 • Paschenko, Svetlana Sarah           (“Felicity Fey”)                            II/#V213
 • Paskowitz, Sonia Sarah                (“Sonia Darrin”)                            I/#Z290      
 • Passtel, Ala Sarah                   (“Karen Spolnikova”, etc.)                    IV/#A1
 • Paul, Nicola Sarah                                                                                        II/#Z322
 • Pearl, Gillian Sarah                                                                                         V/#B16
 • Pechter, Tamar Sarah                                                                                 II/#Z386
 • Peck, Emily Sarah                                                                                          I/#Y249
 • Peer, Denise Sarah                                                                                      III/#S183
 • Peet, Amanda Sarah                                                                                   II/#Z268
 • Peltz, Nicola Sarah                                                                                     III/#O145
 • Peretzki, Ellen Sarah                      (“Kelly Stewart”)                            V/#B13
 • Perlmutter, Audrey Sarah                                                                         II/#P156
 • Perske, Betty Sarah                        (“Lauren Bacall”)                          III/#i85
 • Perveler, Tina Sarah                                                                                     I/#V215
 • Peschkowsky, Joan Sarah            (“Joan Nichols”)                         IV/#Q169
 • Petrack, Esther Sarah                                                                                  IV/#E41
 • Petschuk, Allison Sarah                                                                           III/#Z283
 • Pflaum, Mandy Sarah                                                                                II/#U203
 • Pflug, Wanda Sarah                                                                                      IV/#B18
 • Phillips, Allison Sarah                                                                                 I/#U208
 • Phillips, Lauren Sarah                                                                                III/#J98
 • Pickelner, Stella Sarah                                                                            III/#U204
 • Picker, Joanie Sarah                                                                                     III/#i82
 • Pinchuk, Alessandra Sarah                                                                        I/#X231
 • Pinsky, Melinda Sarah               (“Melinda Palmer”)                           I/#C25
 • Pinter, Naomei Sarah                                                                               III/#Z266
 • Plaut, Mikki Sarah                                                                                         II/#D31
 • Podolsky, Oksana Sarah                                                                          II/#Z303
 • Pogostkin, Kamilla Sarah                                                                          I/#R178
 • Politzer, Jane Sarah                                                                                     I/#S189
 • Poole, Stacey Sarah                                                                                      II/#F54
 • Porat, Inez Saeah                                                                                           V/#F54
 • Porszolt, Yvette Sarah                                                                             III/#N136
 • Portnoy, Eli Sarah                        (“Lana Kendrick”)                          II/#H76
 • Possack, Leona Sarah                                                                               II/#Z302
 • Potamkin, Janet Sarah                                                                             III/#L116
 • Praeger, Tracey Sarah                  (“Busty Belle”)                            III/#Z279
 • Preminger, Nichole Sarah                                                                       II/#N130
 • Pressberg, Elaine Sarah                                                                         III/#N134
 • Pressberg, Pearl Sarah                                                                           IV/#M120
 • Presstowitz, Jacquelyn Sarah  (“Jacquelyn Prescott”)             III/#P158
 • Price, Katie Sarah                                                                                        III/#C21
 • Pritzker, Suzanne Sarah        (“Suzanne Pritchard”)                      IV/#B10
 • Prokupetz, Natalya Sarah                                                                           I/#J94
 • Prosky, Myra Sarah                                                                                   I/#X239
 • Raab, Alexandra Sarah                                                                                  IV/#i80
 • Rabin, Wendy Sarah                                                                                        II/#B14
 • Rabkin, Ariel Sarah                                                                                     III/#U202
 • Raczin, Elhana Sarah                                                                                    II/#Z381
 • Rafaeli, Bar Sarah                                                                                          IV/#H78
 • Rahv, Hannah Sarah                                                                                        II/#J91
 • Rampling, Charlotte Sarah                                                                      III/#O144
 • Raphael, Arabelle Sarah                                                                                V/#G68
 • Rappoport, Gilda Sarah                     (“Rona Scott”)                              II/#G68
 • Raskin, Ruth Sarah                                                                                           III/#A9
 • Ratajkowski, Emily Sarah                                                                            I/#K107
 • Rathenau, Gerda Sarah                                                                             III/#M129
 • Razofsky, Donna Sarah                                                                                  III/#i86
 • Reich, Lisa Sarah                              (“Lisa Matthews”)                        IV/#T196
 • Reichlin, Maurine Sarah                                                                              IV/#L113
 • Reid, Virve Sarah                                                                                             III/#B12
 • Reigner, Leisette Sarah                                                                                 II/#S180
 • Reinharz, Grete Sarah                                                                                 III/#T196
 • Reizenstein, Hilda Sarah                                                                               II/#D34
 • Reshevesky, Yuzefa Sarah                                                                             I/#P156
 • Reuven, Oksana Sarah                                                                                   I/#R177
 • Reznikoff, Maurine Sarah                                                                             III/#i83
 • Rich, Giselle Sarah                               (“Gigi Ricci”)                             III/#Y241
 • Rickel, Jolene Sarah                                                                                          II/#i89
 • Riklis, Aurora Sarah                                                                                        I/#L110
 • Riley, Rachel Sarah                                                                                       IV/#T199
 • Ringwald, Molly Sarah                                                                                III/#H78
 • Rinna, Lisa Sarah                                                                                                V/#A3
 • Rischman, Louise Sarah               (“Julie Williams”)                               II/#A9
 • Robbins, Vanessa Sarah                                                                                   I/#E41
 • Roberts, Jan Sarah                                                                                       III/#X237
 • Robertson, Sandy Sarah                                                                                 V/#E43
 • Rogowsky, Nesya Sarah                                                                                I/#K108
 • Roheim, Sylivie Sarah                                                                                    I/#Z253
 • Rojinski, Palina Sarah                                                                                  IV/#G60
 • Roman, Ruth Sarah                                                                                         II/#H73
 • Romberg, Marissa Sarah        (“Chrissy Skellington”)                       III/#i87
 • Rome, Julia Sarah                            (“Julia Lyndon”)                              III/#A3
 • Root, Gloria Sarah                                                                                          IV/#E45
 • Rosen, Clyda Sarah                                                                                            II/#A2
 • Rosen, Daphne Sarah                                                                                     I/#K109
 • Rosenblatt, Susan Sarah               (“Susan Sontag”)                           II/#S181
 • Rosenfeld, Alice Sarah                                                                                   II/#H70
 • Rosensaft, Tuviah Sarah                                                                            IV/#T198
 • Rosenthal, Lyova Sarah                   (“Lee Grant”)                              II/#W225
 • Ross, Ruthy Sarah                                                                                           III/#J91
 • Rothkirchen, Shaula Sarah                                                                       II/#U208
 • Rubenfeld, Rachel Sarah                                                                               I/#V218
 • Rubin, Gail Sarah                                                                                               I/#F59
 • Ruderman, Sally Sarah                                                                             III/#K105
 • Rudin, Sasha Sarah                                                                                       IV/#H76
 • Rudnick, Yana Sarah                                                                                     I/#Z255
 • Russell, Theresa Sarah            (honorary Jewess #5)                     IV/#Z405
 • Russo, Audrey Sarah                                                                                     III/#F51
 • Sabrosky, Thea Sarah                                                                                     I/#R174
 • Sachs, Mucia Sarah                                                                                          II/#E48
 • Sackler, Brenda Sarah                                                                                III/#Z278
 • Sacks, Rachel Sarah                                                                                       I/#W223
 • Sahl, Margaret Sarah                           (“China Lee”)                           IV/#Z309
 • Salkind, Chris Sarah                                                                                         I/#G60
 • Samuels, Jerilyn Sarah                                                                                  I/#T194
 • Sanders, Jessica Sarah                                                                                 II/#P152
 • Sanders, Rachel Sarah                                                                               IV/#W221
 • Sandler, Shauna Sarah                    (“Shauna Sand”)                          III/#F54
 • Sands, Laura Sarah                        (“Becky Clay”, etc.)                         II/#G62
 • Sapir, Carly Sarah                                                                                        IV/#O149
 • Sapir, Yulia Sarah                                                                             III/#Z350
 • Sassoon, Edith Sarah                                                                                      II/#H71
 • Satanovsky, Alinka Sarah                                                                           I/#X236
 • Sauls, Judith Sarah                            (“Lee Meredith”)                           III/#A4
 • van Schaak, Marie Sarah                   (“Lili St. Cyr”)                         III/#T190
 • Schaeffer, Geula Sarah                                                                               II/#Y246
 • de Schaeffer, Christine Sarah                                                                  III/#H73
 • Schaffner, Yehudit Sarah                                                                             I/#S188
 • Schalk, Iris Sarah                                                                                       III/#Z308
 • Schanberg, Ruby Sarah                                                                             II/#Y249
 • Schermerhorn, Alison Sarah           (“Alison Brie”)                           II/#Z265
 • Schiffman, Melissa Sarah                                                                              I/#H70
 • Schiller, Rivkah Sarah                                                                                  I/#Q169
 • Schilling, Berthe Sarah                                                                              III/#Z327
 • Schlensky, Irenka Sarah                                                                               I/#Z299
 • Schmuelovits, Hatikvah Sarah                                                                    I/#L112
 • Schneider-Gelin, Maria Sarah                                                                        V/#A4
 • Schnitzer, Ina-Marie Sarah   (“Jordan Carver/Alina Lewis”)         IV/#A2
 • Schoenberg, Trish Sarah                                                                              IV/#G67
 • Schoenthal, Elena Sarah                                                                                 I/#H77
 • Schore, Alexia Sarah                                                                                         II/#A3
 • Schraft, Elise Sarah                                                                                       III/#E49
 • Schroyer, Allie Sarah                                                                                 IV/#U204
 • Schwab, Connie Sarah                                                                               III/#K106
 • Schwager, Mindy Sarah                                                                            III/#T193
 • Schwartz, Jamie Sarah                    (“Jamie Lee Curtis”)                  IV/#D36
 • Schwartzberg, Nanette Sarah                                                                     II/#C23
 • Schwartzchild, Ronah Sarah                                                                    III/#L117
 • Schwimmer, Rebecca Sarah                                                                        I/#N139
 • Sela, Rotem Sarah                                                                                            II/#E46
 • Selesner, Lisa Sarah                                   (“Lisa S.”)                            IV/#Z303
 • Seligman, Rhonda Sarah                                                                                I/#H75
 • Sendyk, Courtney                                                                                           II/#Z318
 • Serkin, Marlene Sarah                                                                                      I/#B11
 • Shalabi, Mona Sarah                                                                                       V/#E49
 • Shahon, Dana Sarah                                                                                   II/#W224
 • Shalit, Mindy Sarah                                                                                    II/#W229
 • Shalowitz, Jessica Sarah                                                                            II/#Z397
 • Shaltiel, Marge Sarah                                                                                  II/#Z324
 • Shapell, Carole Sarah                                                                                  II/#Y244
 • Shaya, Carol Sarah                                                                                       III/#D32
 • Sheffield, Anita Sarah                                                                                   I/#K105
 • Sheffield, Sally Sarah                                                                                      I/#C20
 • Shero, Bernice Sarah                                                                                      V/#G62
 • Shusterman, Svetlana Sarah                                                                      I/#R170
 • Shpirt, Gyula Sarah                                                                                    III/#Z343
 • Sidorenko, Katya Sarah                        (“Sha Rizel”)                              II/#i80
 • Siegalbaum, Jill Sarah                                                                                    II/#F51
 • Silberklang, Bersheba Sarah                                                                   III/#R177
 • Silk, Roxanne Sarah                                                                                     II/#O146
 • Silverman, Ellen Sarah                                                                                II/#Z323
 • Silverman, Sarah Sarah                                                                                 I/#L111
 • Silvers, Bethany Sarah                     (“Bethany Skye”)                      III/#T192
 • Simmons-Jude Jacquie                                                                                    I/#F50
 • Simon, Dorothy Sarah                                                                                    III/#A6
 • de Simone, Ria Sarah                                                                                      V/#C23
 • Simonsen, Lauren Sarah                                                                            IV/#L119
 • Singer, Roberta Sarah                     (“Roberta Pedon”)                          IV/#A6
 • Slater, Helen Sarah                                                                                       IV/#T195
 • Slezak, Lanie Sarah                                                                                     IV/#M125
 • Slomin, Elizabieta Sarah                                                                              II/#H72
 • Smith, Crystal Sarah                                                                                     IV/#H73
 • Sneider, Jamie Sarah                                                                                     I/#V216
 • Sokolsky, Rae Sarah                                                                                        I/#G66
 • Solarcz, Tonya Sarah                           (“Busty Alli”)                                I/#J90
 • Sondheimer, Keli Sarah                                                                            III/#U205
 • Sonnenfeldt, Simone Sarah                                                                       II/#Z285
 • Sonnino, Rafaela Sarah                                                                                V/#D39
 • Spaak, Patricia Sarah                                                                                      I/#C27
 • Spanjar, Lauren Sarah                                                                               II/#Z296
 • Spassky, Darlene Sarah                                                                                I/#S187
 • Speir, Dona Sarah                                                                                         IV/#T197
 • Sperling, Natalie Sarah                                                                               II/#S183
 • Spichler, Miriam Sarah                     (“Mimi Rogers”)                        II/#V219
 • Spiegal, Nancy Sarah                                                                                   III/#E40
 • Starobin, Esther Sarah                                                                                  I/#Z275
 • Steiglitz, Eva Sarah                                                                                      IV/#S183
 • Stein, Katerina Sarah             (“Katerina vanden Heuval”)              II/#F58
 • Stein, Susan Sarah                                                                                         II/#Q161
 • Steinberg, Ellen Sarah                    (“Annie Sprinkle”)                            II/#A5
 • Steinem, Gloria Sarah                                                                                  II/#K106
 • Steinweiss, Alana Sarah                                                                               I/#X238
 • Sterling, Julie Sarah                                                                                     II/#T199
 • Sterling, Rachel Sarah                                                                               III/#R173
 • Stern, Suzanne Sarah                                                                                    I/#X230
 • Sternbaum, Leah Sarah                                                                                 IV/#i86
 • Stoessinger, Jacquiline Sarah                                                                IV/#U209
 • Stone, Brianna Sarah                                                                                       I/#F54
 • Stone, Emma Sarah                                                                                        II/#G62
 • Stowe, Madeleine Sarah                                                                              II/#Z313
 • Stransky, Jennie Sarah                                                                               II/#N130
 • Strassel, Kimberley Sarah                                                                        III/#O148
 • Strassman, Augusta Sarah                                                                          I/#Z297
 • Strauss, Rosalie Sarah                                                                                 I/#W221
 • Streisand, Barbra Sarah                                                                                   I/#i81
 • Stroheim, Gerda Sarah                                                                                 I/#Q160
 • Strossen, Judy Sarah                                                                                  IV/#Q160
 • Subotnick, Jill Sarah                                                                                    II/#Z287
 • Sulkowicz, Emma Sarah                  (“Mattress Girl”)                         IV/#Z311
 • Sunnes, Merelda Sarah                                                                              III/#Z259
 • Sussman, Adeenah Sarah                                                                             II/#D33
 • Sverdlov, Akivah Sarah                                                                                I/#M126    
 • Swados, Sandra Sarah                                                                                II/#Z266
 • Syrkin, Alicia Sarah                                                                                       IV/#J98
 • Szajkowski, Selma Sarah                   (“Ruby Tini”)                           III/#S185
 • Szilyagi, Ilona Sarah                                                                                    IV/#H71
 • Szold, Elissa Sarah                                                                                       III/#E45
 • Szpiegelglas, Andrea Sarah                                                                    IV/#R175
 • Sztokman, Yudina Sarah                                                                           I/#U209          
 • Tabler, Inessa Sarah                                                                                     III/#X233
 • Taffel, Rosalie Sarah                                                                                       II/#Z385
 • Tager, Marilyn Sarah                                                                                      IV/#F53
 • Tahari, Hakivah Sarah                                                                                     V/#J97
 • Talmon, Minerva Sarah                                                                                II/#K109
 • Talzingler, Lorie Sarah                                                                                 II/#Y243
 • Tanczer, Maxine Sarah                                                                                    II/#E41
 • Taper, Amelia Sarah                                                                                     III/#V218
 • Tapirsky, Evgenia Sarah                                                                                  I/#C26
 • Tarnowicz, Trudy Sarah                      (“Trudy Eyre”)                             I/#E48
 • Tartakov, Vicki Sarah                                                                                        I/#E44
 • Taussig, Trudy Sarah                                                                                      IV/#F52
 • Tavin, Tamar Sarah                                                                                         I/#X232
 • Taylor-Young, Leigh Sarah                                                                           IV/#B12
 • Teisch, Eugenia Sarah                                                                                     II/#H75
 • Teitel, Carole Sarah                      (“Misty Donovan”, etc.)                     I/#D36
 • Tekel, Yvonne Sarah                                                                                        II/#L119
 • Telser, Fiona Sarah                                                                                          II/#Z291
 • Temešz, Klara Sarah                                                                                         I/#V217
 • Tepper, Moira Sarah                                                                                       II/#T196
 • Tertis, Rachel Sarah                                                                                       II/#Z278
 • Terushkin, Naomi Sarah                                                                               III/#B13
 • Teubal, Idith Sarah                                                                                      III/#M120
 • Thalberg, Jeanette Sarah                                                                               I/#S182
 • Theodore, Sondra Sarah                                                                           III/#W229
 • Ticotin, Rachel Sarah                                                                                         I/#i80
 • Tischauer, Batya Sarah                   (“Bobbi Crandell”)                      III/#D38
 • Tizard, Lindsey Sarah                                                                                   I/#W228
 • Toback, Lyuba Sarah                                                                                    IV/#P150
 • Tobin, Francine Sarah                                                                                    IV/#B16
 • Toeffler, Vonda Sarah                                                                                      IV/#i87
 • Toeplitz, Lina Sarah                                                                                      II/#M129
 • de Toledano, Gabrielle Sarah                                                                         V/#i87
 • Tolpin, Roselle Sarah                                                                                 III/#W220
 • Topping, Jorgette Sarah                                                                               II/#Z361
 • Tourel, Alexia Sarah                                                                                      II/#T190
 • Trachtenberg, Michelle Sarah                                                                     I/#N137
 • Trebacz, Talia Sarah                                                                                   IV/#U206
 • Trump-Kushner, Ivanka Sarah     (honorary Jewess #3)             IV/#Z403
 • Tucherman, Terre Sarah                      (“Terre Tucker”)                     II/#T199
 • Tuchmeyer, Simone Sarah                                                                              I/#J97
 • Tuchterman, Ziona Sarah                                                                         III/#S179
 • Turlington, Christy Sarah                                                                             I/#L119
 • Turowicz, Teresa Sarah                                                                                I/#X234
 • Tyschler, Teri Sarah                                                                                      II/#Z351
 • Tyszelman, Lee Sarah                                                                                  II/#Z306
 • Tzelnicker, Shani Sarah                                                                              IV/#G69
 • Tzemel, Felicia Sarah                                                                                  II/#Z393
 • Tzerushkin, Lyuba Sarah                                                                            I/#Z261
 • Uchitel, Rachel Sarah                                                                                   III/#H74
 • Ulyanov, Lyuba Sarah                                                                               III/#Y249
 • Umansky, Eleanor Sarah                                                                                I/#B16  
 • Vaijnberg, Sofia Sarah                                                                                 IV/#M127
 • Valvrojenski-S., Marisa                  (Marisa Berenson)                           V/#B15
 • Vandervelden, Anekee Sarah                                                                         IV/#A4
 • Vaszonyi, Ida Sarah                                                                                          II/#F57
 • Veigelsberg, Katy Sarah                                                                              II/#Q168
 • Velkovsky, Angie Sarah                                                                                II/#P155
 • Venera, Isabelle Sarah                       (“Sexy Venera”)                          III/#H72
 • Venezky, Arielle Sarah                                                                                   I/#K102
 • Verkaik, Petra Sarah                                                                                 IVb/#Z302
 • Vigoda, Inger Sarah                                                                                         V/#G64
 • Vigornik, Natalya Sarah                                                                           III/#Z250
 • Vinocur, Holly Sarah                                                                                    III/#G66
 • Virtzer, Daniela Sarah                                                                                 II/#Z390
 • Vishniak, Tina Sarah                                                                                    II/#Z281
 • Vitebsky, Diane Sarah                                                                                   I/#S184
 • Vogel, Aniella Sarah                       (“Billie Rainbird”)                       IV/#S186
 • Vorspan, Glynn Sarah                                                                                IV/#R176
 • de Vries, Jill Sarah                                                                                      IV/#K108
 • Vuolo, Lindsey Sarah                                                                                        V/#A1
 • Wade, Kathryn Sarah                                                                                    IV/#O143
 • Waldorf, Sabrina Sarah                                                                               IV/#M123
 • Waldteufel, Jessica Sarah                                                                             II/#K107
 • Walker, Gloria Sarah                                                                                      II/#V210
 • Wallach, Janice Sarah                                                                                    III/#C23
 • Waltz, Marilyn Sarah                      (“Margaret Scott”)                      III/#K109
 • Warburg, Ottile Sarah                                                                                      I/#Z257
 • Warren, Lesley Sarah                 (“Lesley Ann Warren”)                   IV/#O148
 • Waskow, Joanna Sarah                                                                                 III/#C25
 • Wechsler, Delia Sarah                                                                                       II/#B12
 • Weininger, Barbara Sarah                                                                          II/#X238
 • Weinreich, Arlene Sarah                                                                              II/#Z348
 • Weinstock, Dori Sarah                                                                                      I/#H74
 • Weisbrod, Nadine Sarah                 (“Corky Dunbar”)                           I/#Z251
 • Weishaupt, Erica Sarah                                                                              III/#Z257
 • Weisman, Melissa Sarah                                                                             II/#X237
 • Weiszl, Tovah Sarah                                                                                       II/#O141
 • Wells, Deborah Sarah                                                                                   II/#Z272
 • Welsziker, Claudia Sarah               (“Claudia Wells”)                       III/#Q169
 • Wenig, Toby Sarah                                                                                        II/#Z304
 • Werba, Dominque Sarah                                                                             II/#Z292
 • West, Diana Sarah                                                                                         II/#Z269
 • West, Linda Sarah                                                                                          I/#Z252
 • Wilczkowsky, Lillian Sarah         (“Chesty Morgan”)                           IV/#A8
 • Wilde, Lucy Sarah                               (“Busty Buffy”)                            II/#Z345
 • Wilde, Rachelle Sarah                                                                                   II/#Z258
 • Willis, Aliyah Sarah                            (“Alia Janine”)                             I/#U200
 • Willis, Nilli Sarah                                                                                              V/#H77
 • Wine-Vilner, Paula Sarah                                                                           II/#Y248
 • Winger, Debra Sarah                                                                                    II/#Z368
 • Winger, Julia Sarah                                                                                       III/#H70
 • Wistrich, Corinne Sarah                                                                                   I/#J92
 • Wohlfeiler, Amy Sarah                    (“Lauren Redd”)                            II/#R179
 • Wolfenstein, Julie Sarah                  (“Julie Wolfe”)                            II/#W227
 • Wolfer, Caprice Sarah                                                                                     II/#G64
 • Wolin, Joy Sarah                                                                                              IV/#E43
 • Wolk, Zinette Sarah                                                                                       II/#Y247
 • Wurtzel, Sandra Sarah                                                                              III/#M122
 • Yablonsky, Wanda sarah                                                                           II/#M120
 • Yarominok, Larissa Sarah                                                                           I/#V214
 • Yawitch, Golda Sarah                                                                                   III/#209
 • Yazdi, Tara Sarah                                                                                            V/#H76
 • Yazgur, Danielle Sarah                                                                              III/#T198
 • Yifrach, Agam Sarah                                                                                    II/#Z398
 • Ylinska, Anna Sarah                          (“Abbi Secraa”)                          IV/#V211
 • Young, Laura Sarah                                                                                    II/#Z380
 • Zabarenko, Deborah Sarah                                                                          III/#G64
 • Zakharenko-Gurdin, Lana Sarah  (“Lana Wood”)                                 I/#H73
 • Zakova, Anya Sarah                                                                                             I/#C21
 • Zalben, Adele Sarah                                                                                      III/#Z290
 • Zaleskie, Priscilla Sarah                                                                               III/#L115
 • Zalkind, Irene Sarah                         (“Valory Irene”)                             III/#B19
 • Zalmanowicz, Monika Sarah              (“Serena”)                                 III/#Z274
 • Zanbar, Adi Sarah                                                                                              II/#H71
 • Zangwill, Brandy Sarah                                                                              III/#R176
 • Zapruder, Dina Sarah                                                                                  III/#K100
 • Zederman, Zelda Sarah                                                                                 II/#Z394
 • Zeigler, Esther Sarah                                                                                      IV/#L115
 • Zeitlin, Myra Sarah                                                                                         II/#R178
 • Zeligsberger, Alvah Sarah                                                                            III/#F58
 • Zelkow, Dina Sarah                                                                                            I/#G62
 • Zellerbach, Hannah Sarah                                                                              I/#L113
 • Zeltzer, Irene Sarah                                                                                             I/#B15
 • Zemanova, Veronica Sarah                                                                           I/#T195
 • Zernova, Elena Sarah                                                                                    IV/#L114
 • Zigler, Erin Sarah                                                                                             IV/#G66
 • Zimmetbaum, Biancha Sarah                                                                       II/#C27
 • Zinevsky, Susan Sarah                                                                                      I/#E40
 • Zinn, Joan Sarah                                                                                                II/#G67
 • Zinszer, Pam Sarah                                                                                        III/#S187
 • Zipperstein, Allie Sarah                                                                                  I/#Y247
 • Zisenwine, Joanne Sarah                                                                              II/#Z311
 • Zucotti, Tzipora Sarah                                                                                     V/#E49
 • Zukin, Sharon Sarah                                                                                       III/#B15
 • Zukor, Mindy Sarah                                                                                     III/#V216
 • Zuroff, Melanie Sarah                                                                                III/#X230
 • Zweig, Danielle Sarah                    (“Betty Sanders”)                           III/#i80
 • Zygelboim, Sally Sarah                                                                               II/#Z283
 • Zymslova, Tierra Sarah                                                                              II/#Z334