Alphabetic List of all Jewesses Documented

 

 

 • Adelsohn, Traci Sarah                        (“Traci Adell”)                                 II/#P150
 • Aguf, Tsilya Sarah                                                                                               III/#B14
 • Ainsztein, Batsheva Sarah                                                                              II/#Q166
 • Alperowitz, Letty Sarah                                                                                       I/#B10
 • Amons, Nancy Sarah                                                                                       IV/#Q166
 • Antonaz, Laura Sarah                    (“Laura Antonelli”)                               V/#A5
 • Antopol, Jessie Sarah                                                                                          V/#F52
 • Atlas, Elaine Sarah                                                                                            III/#G69
 • Audibert, Ginette Sarah                                                                                 IV/#Q167
 • Averbykh, Naomi Sarah                     (“Rosa Avery”)                                    I/#A2
 • Avni, Irit Sarah                                                                                                   IV/#G63                     

 

 

 • Bachman, Sylvia Sarah                    (“Sigrid Kohler”)                                 II/#A8
 • Balint, Belinda Sarah                                                                                        II/#Q164
 • Baltzer, Anna Sarah                       (Anna Judith Piller)                           III/#C22
 • Barris, Beth Sarah                                                                                             II/#U206
 • Bar-Zohar, Yael Sarah                                                                                       IV/#J99
 • Baskin, Cynthia Sarah                                                                                    III/#N133
 • Bauer, Jamie Sarah                           (“Jessica Lens”)                              III/#V217
 • Belzberg, Leah Sarah                                                                                        II/#Z377
 • Bensimon, Suzanne Sarah                                                                            III/#Z289
 • Bercovich, Tal Sarah                                                                                             I/#F58
 • Berenblum, Simone Sarah                                                                              II/#Z378
 • Berliner, Myra Sarah                                                                                        III/#F53
 • Bernard, Sue Sarah                                                                                                V/#A6
 • Bettelheim, Eunice Sarah                                                                              IV/#N133
 • Binion, Marianne Sarah                                                                                  II/#S186
 • Bleiberg, Jennifer Sarah                                                                                 II/#P154
 • Blitzer, Miryam Sarah                                                                                         I/#E45
 • Brandner, Susan Sarah                                                                                    IV/#C21
 • Braun, Paulina Sarah                                                                                          II/#i81
 • Breslau, Meryl Sarah                                                                                     III/#N137
 • Broidman, Liat Sarah                                                                                       II/#L111

 

 • Chait-Morris, Claire Sarah                                                                             II/#T191
 • Chudnofsky, Erica Sarah                                                                                II/#S188
 • Citronova, Candi Sarah                                                                                  II/#Y241
 • Cixoux, Geneviève Sarah                                                                                IV/#H70
 • Cohen, Cleo Sarah                                                                                                  II/#A7
 • Cohn, Nancy Sarah                                                                                              II/#B11
 • Copeland, Dorit Sarah                                                                                     IV/#C26
 • Czaplinski, Tosza Sarah                                                                               IV/#U210

 

 

 • Danyushkina, Nadezhda Sarah                                                                    I/#Q168
 • Davis, Ann Sarah                                                                                                IV/#C27
 • Diamond, Jan Sarah                                                                                          IV/#B19
 • Dovator, Eileen Sarah                                                                                     II/#Z257
 • Dubinsky, Veronika Sarah                                                                                I/#H71
 • Durkheim, Annélise Sarah                                                                             II/#O141
 • Dvorkin, Roz Sarah                                                                                           II/#L116

 

 

 • Efron, Élise Sarah                                                                                                 IV/#A9
 • Elghanian, Sarit Sarah                                                                                      V/#H73
 • Endel, Diane Sarah                                                                                              II/#D31
 • Engler, Mady Sarah                                                                                          II/#Z376
 • Esterman, Nel Sarah                                                                                         II/#P157
 • Etzioni, Roselyn Sarah                   (“Toni Thomas”)                                 V/#D37

 

 

 • Falk, Regina Sarah                                                                                             I/#T198
 • Farber, Kim Sarah                                                                                                  I/#A9
 • Fefferman, Iryna Sarah              (“Emma Murphy”)                               I/#Z301
 • Feis, Evelyn Sarah                                                                                           II/#Z300
 • Fenichel, Sophie Sarah                                                                                   II/#Z260
 • Fingerhut, Sharyn Sarah             (“Ali Casanova”)                                 I/#T196
 • Fischbein, Cassie Sarah                                                                                 IV/#S182
 • Fischel, Marilyn Sarah                                                                                     IV/#B11
 • Fischer, Andrea Sarah                 (“Chloe Vevrier”)                                  IV/#A3
 • Forcheimer, Jillian Sarah                                                                              I/#Y242
 • Freid, Linda Sarah                                                                                          II/#Q160
 • Freund, Jerilyn Sarah                                                                                   II/#X232

 

 

 • Galatzer, Edna Sarah                                                                                      II/#Z350
 • Garelik, Trish Sarah                                                                                              I/#i82
 • Gelson, Loren Sarah                                                                                         III/#G67
 • Geltwasser, Louise Sarah                                                                                  II/#i85
 • Gepner, Leslie Sarah                                                                                      III/#S186
 • Gertzog, Francine Sarah                                                                               II/#Z284
 • Ghert-Zander, Elissa Sarah                                                                             V/#F50
 • Gilead, Mandy Sarah                                                                                      IV/#S185
 • Glick, Chelsea Sarah                                                                                           II/#B13
 • Gluckstern, Barbara Sarah                                                                         IV/#M129
 • Goldberg, Michelle Sarah                                                                                 II/#B19
 • Gordetsky, Alit Sarah                                                                                      I/#W229
 • Gorman, Anna Sarah                                                                                          I/#D35
 • Gottesman, Gwen Sarah                                                                                II/#S182
 • Gradow, Jocelyn Sarah                                                                                  II/#Z277
 • Green, Cathy Sarah                                                                                             I/#C23
 • Greenberg, Helen Sarah                                                                              III/#T195
 • Grossman, Adele Sarah                                                                                  I/#Z250
 • Gunzberger, Loretta Sarah                                                                        IV/#K105
 • Gurvitz, Batsheva Sarah                                                                             III/#R172       

 

 • Haddon, Dayle Sarah                                                                                       II/#C28
 • Halevy, Malka Sarah                                                                                        V/#H75
 • Hassan-Bronheim, Juliette Sarah                                                                V/#B17
 • Heifetz, Flora Sarah                                                                                        II/#N138
 • Himmelfarb, Cheryl Sarah                                                                          IV/#R174
 • Horowitz, Miriam Sarah                                                                                  I/#D38
 • Horowitz, Winona Sarah                    (“Winona Ryder”)                    II/#N137
 • Huberman, Deborah Sarah               (“Debbie Hooper”)                      II/#B15
 • Hurvitz, Candace Sarah                                                                               II/#U210

 

 

 • Inber, Vanessa Sarah                                                                                     II/#Z301
 • Inkeles, Dori Sarah                                                                                        II/#U205

 

 

 

 • Janis, Shelly Sarah                        (“Shelly Jamison”)                          III/#R170
 • Janovsky, Celine Sarah                                                                                   I/#Z294
 • Jelen, Andreja Sarah                 (“Busty Cassandra”)                         IV/#Q168
 • Jessel, Sheila Sarah                                                                                         II/#Z252

 

 

 • Kadish, Abramah Sarah                                                                              III/#M126
 • Kahn, Dee Sarah                                                                                                    II/#A4
 • Katzburg, Erica Sarah                                                                                    II/#Z312
 • Kentner, Stefanie Sarah                                                                                  IV/#J95
 • Kestenbaum, Sophie Sarah                                                                             II/#B16
 • Kistler, Darci Sarah                                                                                      III/#Q160
 • Kleinfeuer, Leila Sarah                                                                                  II/#Z273
 • Kleinova, Leiselle Sarah                                                                               III/#P153
 • Klemperer, Alexandra Sarah                                                                       II/#P153
 • Kletzki, Nina Sarah                                                                                              I/#i83
 • Kolodhkin, Rakhil Sarah                                                                                  I/#F55
 • Koppel, Cheryl Sarah                                                                                        I/#C29
 • Kournikova, Anna Sarah                                                                              IV/#C23
 • Krein, Marla Sarah                                                                                         III/#F53
 • Kreutzberg, Zondra Sarah                                                                             III/#A5
 • Kubovitzky, Adriana Sarah                                                                      III/#Z256

 

 

 • Lambert, Nehama Sarah                                                                              II/#Z364
 • Laqueur, Elianne Sarah                                                                               II/#Z300
 • Laskau, Gayle Sarah                                                                                          I/#G67
 • Leinsdorf, Amanda Sarah                                                                          III/#V214
 • Levan, Yaffa Sarah                                                                                            III/#A8
 • Levi-Civita, Alexandra                                                                                     V/#G69
 • Levitan, Audra Sarah                                                                                         I/#F52
 • Levy, Robin Sarah                                                                                             I/#T193
 • Lichtenbaum, Esther Sarah                                                                        IV/#L114
 • Lichtenstein, Lois Sarah                                                                             IV/#N135
 • Lindheim, Diane Sarah                     (“Dede Lind”)                                IV/#F56
 • Loewe, Ashley Sarah                                                                                     II/#Z275
 • Luftschein, Sheila Sarah                                                                             III/#D30

 

 

 • Mahr, Fae Sarah                                                                                              IV/#G64
 • Malka, Maral Sarah                                                                                        V/#D34
 • Marcus, Jody Sarah                                                                                         II/#J92
 • Margolin, Irma Sarah                    (“Irma Madigan”)                          IV/#C22
 • Mazlish, Brigette Sarah                                                                               II/#M121
 • Melamid, Karen Sarah                                                                                       I/#A4
 • Mermelstein, Lynn Sarah                                                                              II/#J99
 • Merz, Allysia Sarah                                                                                         II/#G63
 • Metzenbaum, Bonnie Sarah                                                                       II/#Z270
 • Michaels, Ellen Sarah                         (Ellen Gruber)                                  I/#A5
 • Miller, Jackie Sarah                                                                                      III/#G60
 • Milshtain, Caroline Sarah                                                                        III/#Q161
 • Monteux, Helène Sarah                                                                               IV/#G62
 • Moseman, Gisela Sarah                                                                              IV/#S181

 

 

 • Napelbaum, Faye Sarah                                                                              III/#J99
 • Nathan, Annette Sarah                                                                                II/#K102
 • Neubacher, Pam Sarah                                                                             III/#U206
 • Neumanova, Renée Sarah                                                                            II/#B18
 • Newhouse, Alana Sarah                                                                               II/#E46
 • Nussbaum, Virginia Sarah                                                                       II/#K105

 

 

 • Ohlin, Sheila Sarah                                                                                     III/#T197
 • Ohrbach, Katrina Sarah                                                                           III/#P159
 • Orlow, Sandra Sarah                                                                                   IV/#B13
 • Ottenstein, Jessica Sarah                                                                        III/#P156

 

 

 • Passtel, Ala Sarah                   (“Karen Spolnikova”, etc.)                    IV/#A1
 • Perlmutter, Audrey Sarah                                                                         II/#P156
 • Preminger, Nichole Sarah                                                                         II/#N130

 

 

 

 • Raskin, Ruth Sarah                                                                                           III/#A9
 • Reich, Lisa Sarah                              (“Lisa Matthews”)                        IV/#T196
 • Reigner, Leisette Sarah                                                                                 II/#S180
 • Rickel, Jolene Sarah                                                                                          II/#i89
 • Riley, Rachel Sarah                                                                                       IV/#T199
 • Romberg, Marissa Sarah        (“Chrissy Skellington”)                      III/#i87
 • Rome, Julia Sarah                            (“Julia Lyndon”)                             III/#A3
 • Rosen, Clyda Sarah                                                                                           II/#A2
 • Rubin, Gail Sarah                                                                                              I/#F59

 

 

 

 • Samuels, Jerilyn Sarah                                                                                  I/#T194
 • Sapir, Carly Sarah                                                                                        IV/#N149
 • Sassoon, Edith Sarah                                                                                      II/#H71
 • Sauls, Judith Sarah                            (“Lee Meredith”)                           III/#A4
 • Schaeffer, Geula Sarah                                                                               II/#Y246
 • Schaffner, Yehudit Sarah                                                                             I/#S188
 • Schneider-Gelin, Maria Sarah                                                                       V/#A4
 • Schoenberg, Trish Sarah                                                                             IV/#G67
 • Schoenthal, Elena Sarah                                                                                 I/#H77
 • Schore, Alexia Sarah                                                                                         II/#A3
 • Schwartzberg, Nanette Sarah                                                                     II/#C23
 • Seligman, Rhonda Sarah                                                                                I/#H75
 • Serkin, Marlene Sarah                                                                                      I/#B11
 • Siegalbaum, Jill Sarah                                                                                    II/#F51
 • Simmons-Jude Jacquie                                                                                    I/#F50
 • Singer, Roberta Sarah                     (“Roberta Pedon”)                          IV/#A6
 • Stein, Katerina Sarah             (“Katerina vanden Heuval”)              II/#F58
 • Stein, Susan Sarah                                                                                         II/#Q161
 • Steinem, Gloria Sarah                                                                                  II/#K106
 • Stransky, Jennie Sarah                                                                               II/#N130
 • Strassel, Kimberley Sarah                                                                        III/#O148
 • Streisand, Barbra Sarah                                                                                   I/#i81
 • Sussman, Adeenah Sarah                                                                             II/#D33
 • Swados, Sandra Sarah                                                                                II/#Z266
 • Szajkowski, Selma Sarah                                                                          III/#S185             

 

 

 • Tager, Marilyn Sarah                                                                                      IV/#F53
 • Talmon, Minerva Sarah                                                                                II/#K109
 • Tartakov, Vicki Sarah                                                                                        I/#E44
 • Tavin, Tamar Sarah                                                                                         I/#X232
 • Terushkin, Naomi Sarah                                                                                III/#B13
 • Toback, Lyuba Sarah                                                                                    IV/#N150
 • Tobin, Francine Sarah                                                                                     IV/#B16
 • Toeplitz, Lina Sarah                                                                                      II/#M129
 • Turowicz, Teresa Sarah                                                                                I/#X234   

 

 

 • Vaszonyi, Ida Sarah                                                                                          II/#F57
 • Vorspan, Glynn Sarah                                                                                  IV/#R176

 

 • Warburg, Ottile Sarah                                                                                      I/#Z257
 • Wechsler, Delia Sarah                                                                                       II/#B12
 • Welsziker, Claudia Sarah               (“Claudia Wells”)                         III/#Q169
 • Wilczkowsky, Lillian Sarah         (“Chesty Morgan”)                            IV/#A8
 • Wolk, Zinette Sarah                                                                                        II/#Y247

 

 

 • Zakova, Anya Sarah                                                                                            I/#C21
 • Zeitlin, Myra Sarah                                                                                         II/#R178
 • Zigler, Erin Sarah                                                                                             IV/#G66
 • Zukin, Sharon Sarah                                                                                       III/#B15
 • Zucotti, Tzipora Sarah                                                                                     V/#D36